Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Atnaujinta

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro įstatai.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras yra įsteigtas vykdant Europos Sąjungos ISPA  fondo reikalavimą sukurti bendrą kooperuotą naudos gavėją, kai projekto naudą gauna savivaldybės. Organizuojant regioninę atliekų tvarkymo sistemą, gyventojams galima teikti pačias kokybiškiausias ir pigiausias paslaugas. Įgyvendinant regiono savivaldybių susitarimus organizuoti vieningą atliekų tvarkymo sistemą, buvo įsteigtas Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Bendrovė buvo įsteigta 7 savivaldybių tarybų 2002-02-18 jungtine veiklos sutartimi. Bendrovės veiklos sritis apima bendradarbiaujančių savivaldybių regioninį atliekų tvarkymą. Alytaus regioninės atliekų tvarkymo sistemos partneriai: Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybė, Birštono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Lazdijų rajono savivaldybė ir Varėnos rajono savivaldybė.

Atliekų tvarkymas Alytaus regione yra tarp prioritetinių aplinkos apsaugos krypčių. Alytaus apskritis pateikė paraišką tarptautinei finansinei paramai gauti, siekdama sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiktų ES keliamus reikalavimus. Tuo tikslu buvo atlikta Alytaus atliekų tvarkymo sistemos plėtros galimybių studija, siekiant nustatyti mažiausias išlaidas, pagerinant dabartinės valdymo sistemos kokybės ir paslaugų lygį. Šiuo metu ypač didelis dėmesys yra skiriamas komunalinių atliekų surinkimui, antrinių žaliavų perdirbimui, sąvartynų tvarkymui ir pavojingų atliekų tvarkymo sistemos kūrimui. Vietos savivaldos institucijos atsakingos už atliekų tvarkymą, išskyrus pavojingų ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. Įdiegus regioninę atliekų tvarkymo sistemą, savivaldybės privalo bendradarbiauti tarpusavyje, kadangi vienas regioninis atliekų tvarkymo centras aptarnauja keletą savivaldybių. Regioninį atliekų tvarkymo planą, kurio tikslas – suderinti savivaldybių veiksmus, organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant bendrus kelioms savivaldybėms atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius, parengė Alytaus apskrities viršininko administracija kartu su savivaldybėmis.

Pagrindinė bendrovei keliama užduotis įgyvendinti Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektą. Bendrovė palaipsniui perima iš Alytaus regiono savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos organizatoriaus funkcijas, į kurias įeina savivaldybių ir regiono atliekų tvarkymo planų rengimas, atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų rengimas, atliekų surinkimo, atliekų tvarkymo objektų eksploatacijos paslaugų pirkimo konkursų organizavimas, sutarčių pasirašymas ir jų vykdymo kontrolė, duomenų apie atliekų srautus rinkimas ir registravimas, rinkliavų už atliekų tvarkymą rinkimas.

Funkcijos ir uždaviniai

Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas – vykdyti atliekų tvarkymo užduotis ir funkcijas, kurias bendrovei skiria akcininkai. Bendrovė vykdo akcininkų – savivaldybių tarybų – nustatytas privalomąsias užduotis ir funkcijas, o bendrovės organai perima atsakomybę už šių užduočių ir funkcijų vykdymą. Bendrovės vykdoma veikla:

  • (EVRK – 38.1) „Atliekų surinkimas“;
  • (EVRK – 38.2) „Atliekų tvarkymas ir šalinimas“;
  • (EVRK – 38.3) „Medžiagų atgavimas“;
  • (EVRK – 39.0) „Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba“;
  • (EVRK – 70.22) „Konsultacinė verslo ir valdymo veikla“ apimanti: savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo planų rengimą; atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir sprendimų projektų rengimą apskričių administracijoms ir savivaldybėms; atliekų surinkimo ir transportavimo sistemų planavimas ir organizavimas; atliekų apdorojimo ir šalinimo sistemų planavimas, organizavimas ir eksploatavimas; konkurso dokumentų rengimas; konkursų organizavimas ir sutarčių pasirašymas bei jų vykdymo kontrolė atliekų tvarkymo srityje; duomenų apie atliekų srautus rinkimas ir registravimas, steigėjų – savivaldybių administruojamose teritorijose atliekų tvarkymo įmokų rinkimas iš atliekų turėtojų pagal kiekvienoje savivaldybėje patvirtintą tvarką;
  • Atlieka kitus darbus (užduotis), kuriuos paveda akcininkai (savivaldybės).

Teisinis reguliavimas

Bendrovė įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais ir bendrovės įstatais.
Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Jos turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, sutrumpintai ARATC, turi sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, savarankišką balansą ir savo antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika.
UAB ARATC neturi dukterinių ir asocijuotųjų įmonių.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras buvo įsteigtas:

  • vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ III skyriaus 19 punktu;
  • įgyvendinant Finansinį memorandumą Nr. 2001/LT/16/P/PE/003 „Dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projekto įgyvendinimo“ tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
  • įgyvendinant Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Prienų rajono ir Varėnos rajono savivaldybių 2002 m. vasario 18 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 5/44.