Lietuvos Respublikos teisės aktai

Atnaujinta

ĮSTATYMAI

NUTARIMAI

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014−2020 metų plano patvirtinimo“ (2002-04-17, Nr. 40-1499).
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl gamybos ir buitinių atliekų tvarkymo“ (1990-08-31, Nr. 24-612).

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (1999-07-21, Nr. 63-2065).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (2000-10-18 Nr. 444).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo (2001-07-13, Nr. 61-2196).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (2002-01-04, Nr. 1-12).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduočių nustatymo“ (2002-07-10, Nr. 70-2943).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (2002-08-20, Nr. 81-3503).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl planuojamos ūkinės veiklos (sąvartynų) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R42-02 patvirtinimo“ (2002-11-07, Nr. 84-423).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (2003-03-31, Nr. 31-1290).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo“  (2003-10-22, Nr. 99-4466). 
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (2004-09-21, Nr. 141-5168).
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas “Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos departamento prie vidaus reikalų ministerijos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (2005-02-18, Nr. 64).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (2006-05-17, Nr. D1-236).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“ (2006-09-11, Nr. D1-412).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (2006-12-29, Nr. D1-637).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (2007-01-25, Nr. D1-57).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (2007-04-02, Nr. D1-193).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2008-07-02, Nr. D1-360).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ (2008-07-09, Nr. D1-370/1K-230).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (2009-09-16, Nr. D1-546).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (2011-05-03, Nr. D1-367).
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (2011-06-13, Nr. V-604).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2011-08-31, Nr. D1-661).
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2007 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ (2011-09-01, Nr. V-824/A1-389).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl reikalavimų techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei  ir naudojimui patvirtinimo“ (2012-10-02, Nr. 114-5792).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (2012-10-23 Nr. D1-857).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (2013-07-15, Nr. D1-528).
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių  atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“  patvirtinimo (2013-07-25, Nr. 80-4034).
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas „Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ (2014-08-01, Nr. 4-523).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamoms atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2015-10-23, Nr. D1-770).