Lietuvos teisės aktai

Atnaujinta
 • Atliekų tvarkymo įstatymas.
 • Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas.
 • Atliekų tvarkymo taisyklės.
 • Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės.
 • Aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 32-99 “Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka”.
 • Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarka.
 • Gamybos ir buitinių atliekų tvarkymas.
 • Atliekų tvarkymas sodininkų bendrijose.
 • Atliekų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir tranzito per Lietuvos Respubliką taisyklės.
 • Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 19-99 „Pagrindiniai atliekų deginimo reikalavimai“ patvirtinimo.
 • Lietuvos higienos norma HN 66:2000 „Medicininių atliekų tvarkymas“.
 • Farmacinių atliekų tvarkymo taisyklės.
 • Normatyvinis dokumentas LAND 20-2001 „Nuotėkų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“.
 • Rekomendacijos organinių atliekų kompostavimui.
 • Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas.
 • Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymas.
 • Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio ir 3 priedėlio pakeitimo bei 11 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo įstatymas.
 • Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės.
 • Pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduotys.
 • Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklės.
 • Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų įrengimo ir eksploatavimo taisyklės.
 • Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės.
 • Pesticidų atliekų tvarkymo Lietuvos Respublikoje 2002-2005 metų programa.
 • Pesticidų atliekų tvarkymo reglamentas.
 • Planuojamos ūkinės veiklos (sąvartynų) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos R42-02.
 • Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės.
 • Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas.
 • Normatyvinis dokumentas LAND 34-2000 „Radionuklidų nebekontroliuojamieji lygiai; medžiagų pakartotinio naudojimo ir atliekų šalinimo sąlygos“.