Spausdinti

Istorija

Atnaujinta: 2017-05-10

Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai, 2016 (Takniškių k., Alytaus r.)

Pradinį postūmį Lietuvoje sukurti Alytaus ir kitus devynis regioninius atliekų tvarkymo centrus davė Europos Sąjungos šalims kandidatėms 1999 m. sukurtas finansavimo instrumentas ISPA, skirtas transporto ir aplinkosaugos projektams finansuoti, kai sukūrus bendrą kooperuotą naudos gavėją, projekto naudą gauna savivaldybės.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras buvo įsteigtas:

  • vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ III skyriaus 19 punktu;
  • įgyvendinant Finansinį memorandumą Nr. 2001/LT/16/P/PE/003 „Dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projekto įgyvendinimo“ tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
  • įgyvendinant Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Prienų rajono ir Varėnos rajono savivaldybių 2002 m. vasario 18 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 5/44.

 

ARATC jungtinėmis sutartimis buvo perduotos Alytaus regiono savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos organizatoriaus funkcijos, į kurias įeina savivaldybių ir regiono atliekų tvarkymo planų rengimas, atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų rengimas, atliekų surinkimo, atliekų tvarkymo objektų eksploatacijos paslaugų pirkimo konkursų organizavimas, sutarčių pasirašymas ir jų vykdymo kontrolė, duomenų apie atliekų srautus rinkimas ir registravimas, rinkliavų už atliekų tvarkymą rinkimas.

Uždarytas Takniškių sąvartynas, 2016 (Takniškių k., Alytaus r.)

Pagrindinė ARATC keliama užduotis - įgyvendinti Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektą ir administruoti sukurtą sistemą, vadovaujantis Alytaus regiono atliekų tvarkymo planu bei pasirašytomis bendradarbiavimo sutartimis su savivaldybėmis, kuriomis yra pavesta organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą taip, kad būtų pasiekti Atliekų tvarkymo įstatyme, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytos atliekų tvarkymo užduotys ir uždaviniai.

Svarbiausi įvykiai pateikti ARATC metinėse veiklos ataskaitose.