Spausdinti

Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai

Atnaujinta: 2018-06-18

Mechaninio atliekų apdorojimo įrenginiai

Mechaninio atliekų apdorojimo įrenginiai, (Takniškių k., Alytaus r.)
Mechaniniai atliekų apdorojimo įrenginiai
Mechaninio rūšiavimo įrenginiai yra eksploatuojami nuo 2014 m. pabaigos, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus rajone, šalia Alytaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno.
 
Mechaninio rūšiavimo įrenginiai leidžia sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, perdirbti ir panaudoti energijai gauti didžiąją dalį (apie 75 proc.) regione susidariusių biologiškai skaidžių atliekų. Įrenginiuose galima sutvarkyti niekam nebetinkamas po rūšiavimo likusias atliekas bei iš jų išskirti keletą skirtingų atliekų frakcijų, kurios tinkamos tolimesniam panaudojimui. Šie įrenginiai leidžia atsisakyti naujų sąvartynų įrengimo kaštų.
 
Į bendrovę atvežtos mišrios komunalinės atliekos pirmiausiai pasveriamos automobilinėmis 60 t sveriamosios galios elektroninėmis svarstyklėmis. Pasvertos atliekos transportuojamos į atliekų priėmimo zoną, kurioje operatorius stebi išpilamas atliekas ir tikrina, ar tarp jų nėra netinkamų atliekų, kurios vėliau galėtų sutrikdyti rūšiavimo įrenginių veikimą.
 
Priimtos atliekos bus laikomos mišrių komunalinių atliekų laikymo zonoje, šalia mechaninio rūšiavimo įrenginio. Prieš tiekiant atliekas į įrenginį operatoriaus darbuotojai rankiniu būdu ar panaudojant specialią techniką atskiria dideles apdoroti netinkančias atliekų dalis (stambiagabarites atliekos) ir jos perkeliamos į priėmimo zonoje šių atliekų laikymui pastatytus konteinerius.
 
Taip pat atrenkamos stambesnės nei 600 mm dydžio atliekos, kiek įmanoma atskiriamos atsitiktinai į mišrių komunalinių atliekų srautą patekusios pavojingosios atliekos ir laikomos joms skirtuose konteineriuose. Sukaupus tinkamą kiekį, bus perduodamos tolimesniam apdorojimui arba šalinimui, arba į šalia esančią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.
 
Smulkesnės nei 600 mm dydžio mišrios komunalinės atliekos bus pakraunamos į priėmimo zonoje įrengtą smulkintuvą. Iš smulkintuvo susmulkintos mišrios komunalinės atliekos bus konvejerine linija nukreipiamos į sietinį būgną, esantį atliekų rūšiavimo įrenginių zonoje. Sietinis būgnas atskiria susmulkintą srautą į 0-80 mm ir 80-300 mm dydžio srautus. 80-300 mm frakcija sieto vidumi transportuojama ir išleidžiama ant konvejerinės linijos.
 
Atskirta smulki 0-80 mm frakcija nukrenta po sietiniu būgnu ir surenkama ant konvejerinės linijos, kuria šios atliekos bus transportuojamos į žvaigždinį separatorių. Prieš patenkant srautui į žvaigždinį separatorių, iš jo, pakabinto magneto pagalba, bus išrenkami 0-80 mm dydžio juodieji metalai. Šie metalai bus nukreipiami į jiems skirtą konteinerį.
 
Likusi ant konvejerio atliekų frakcija pateks ant kitos konvejerinės linijos. Šio konvejerio pagalba 0-80 mm dydžio mišrios komunalinės atliekos patekusios į žvaigždinį separatorių bus atskiriamos į dvi frakcijas: 0-10 mm ir 10-80 mm dydžio arba 0-20 mm ir 20-80 mm dydžio, arba 0-25 mm ir 25-80 mm dydžio. Didinant arba mažinant žvaigždžių sukimosi greitį bus reguliuojamas srautų, kurie turi nukristi arba išlikti viršuje, dydis.
 
Atskirta inertinė frakcija naudojama sąvartyno perdengimui arba šalinama, kompostuojama arba naudojama biologinio apdorojimo įrenginiuose.
 
Didesnė nei 80 mm frakcija iš sietinio būgno bus transportuojama konvejerine linija į oro srauto separatorių. Oro srauto separatoriuje bus atskiriama degi lengva 80-300 mm ir degi sunki 80-300 mm frakcija.
 
Lengva degi frakcija (popierius ir kartonas, plastikai (LDPE, HDPE, PET, PS, PA, PVC), sausa tekstilė, mediena, guma ir kt.) bus nupučiama virš atskyrimo būgno ir nukreipiama į presą arba į konteinerį.
 
Iš atliekų patekusių į preso bunkerį, formuojamos 110x77 cm kipos. Supresuota lengva, degi frakcija iš preso paduodama į pakavimo įrenginį. Po pakavimo supresuotos ir supakuotos kipos bus nukreipiamos laikymui arba transportavimui. Šios atliekos bus laikomos 3300 kv. m ploto atliekų laikymo aikštelėje ir perduodamos KAK gamintojams.
Mechaninio atliekų apdorojimo įrenginiuose atskirtas metalas, (Takniškių k., Alytaus r.)
Mechaninio atliekų apdorojimo įrenginiuose atskirtas metalas, 2016 (Takniškių k., Alytaus r.)
Sunki degi atliekų frakcija konvejerine juosta transportuojama po pakabinamu magnetu, kuris išrenka juoduosius metalus iš 80-300 mm frakcijos ir juos nukreipia į jiems skirtą konteinerį.
Konvejerinė juosta likusį atliekų srautą nukreips į spalvotųjų metalų separatorių, kuris išrinks spalvotuosius metalus. Spalvotieji metalai pateks į konteinerį.
 
Likusi sunki degi frakcija konvejerine juosta bus nukreipiama link kairės-dešinės paskirstymo įrenginio, kuris tieks atliekas į konteinerius, po to bus perduodamos į atliekų deginimo įrenginius arba šalinamos sąvartyne.
 
Išrūšiuotos į konteinerius atliekos (juodųjų, spalvotųjų metalų laužas, PVC bei nesupresuotos degiosios atliekos) transportuojamos į atrūšiuotų atliekų laikymo aikštelę, tai 6 m pločio, 10 m ilgio ir 2,5 m aukščio bunkeriai (aruodai). Šie bunkeriai (aruodai) bus uždengti skardiniu stogu, kad atliekos būtų apsaugotos nuo lietaus ir vėjo poveikio. Supresuota degi atliekų frakcija bus laikoma 3300 kv. m ploto aikštelėje.
 
Kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis rūšiavimo linijoje rūšiuojamos ir netinkamos perdirbimui antrinės žaliavos. Šių antrinių žaliavų morfologinė sudėtis priimama tokia pati kaip ir mišrių komunalinių atliekų. Išrūšiuotos atliekos, priklausomai nuo rūšiavimo rezultatų bus išvežamos į perdirbimo ar utilizavimo įmones. Išvežimas bus vykdomas tada, kai talpos bus pilnos, bet neviršijant leistinų atliekų surinkimo ir laikymo kiekių.
Mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginio pajėgumai - iki 45 000 t/metus, dirba 8 valandas per dieną, 5 dienas per savaitę.
 

Biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai

Biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai, (Takniškių k., Alytaus r.)
Biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai, 2016 (Takniškių k., Alytaus r.)
Biologinio apdorojimo įrenginiuose su energijos gamyba bus apdorojamos biologiškai skaidžios atliekos, tame tarpe ir atskirai surinktos maisto / virtuvės atliekos.
 
Šių atliekų anaerorinio apdorojimo metu gautos biodujos kogeneratoriuje bus naudojamos elektros energijos ir šilumos gamyboje. Biologinio apdorojimo įrenginiuose stabilizuotos atliekos (kompostas, techninis kompostas, stabilatas), priklausomai nuo kokybės bus naudojamas kaip trąša arba teritorijų rekultivacijai, arba kaip perdengimo medžiaga Alytaus regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyne.
 
Įrenginių projektinis našumas ~20 000 t/m. Įrenginiuose biologiškai skaidžios atliekos yra apdorojamos sausuoju anaerobiniu būdu, o galutinis sutvarkymo produktas yra kompostas ir išgauta elektros energija, kuri yra panaudojama pačių įrenginių darbui, o perteklius yra parduodamas į elektros tinklus.
 
Biologinio apdorojimo įrenginiuose atskirtos biologiškai skaidžios arba atskirai surinktos maisto atliekos pirmiausia patenka į anaerobinio apdorojimo tunelius ( viso 7 vnt.), kur beorėje aplinkoje gaminasi metano dujos, kurios vėliau yra paverčiamos į elektros ir šilumos energiją. Anaerobiniuose tuneliuose atliekos yra laikomos ne trumpiau nei 3 savaites.
 
Po anaerobinio proceso, atliekos yra perkeliamos į kompostavimo tunelius (7 vnt.) kur šilto oro pagalba atliekos aeruojamos, kad būtų sumažintas jų tūris ir drėgmė, bei paruoštas kompostas tolimesniam brandinimui arba gauta medžiaga tinkama sąvartyno perdengimui.
 
Po aerobinio proceso, atliekos yra perkeliamos į kompostavimo aikštelę, kur yra brandinamos iki yra gaunama galutinis produktas – kompostas.
 
2016 m. biologinio apdorojimo įrenginiuose buvo pradėta apdoroti atskirai surinktos maisto atliekos iš parduotuvių, valgyklų, maisto pramonės gamyklų ir t.t. Maisto atliekas maišant su žaliosiomis atliekomis (medžio žievės, šakos) įrenginiuose išgaunama energija, o tuo pačiu ir pagaminama geros kokybės kompostas.
 
Atskirai surinktos maisto/virtuvės atliekos į biologinio apdorojimo įrenginį vežamos dengtose, atspariose nutekėjimui talpyklose ar transporto priemonėse. Šių atliekų vežimui samdoma tokių atliekų vežimo paslaugas teikianti įmonė.
 
Atskirai surinktos maisto/virtuvės atliekos perdirbamos atskirai nuo kitų biologiškai skaidžių atliekų.
 

Elektros energijos gamyba 

Elektrai gaminti yra įrengtas 450 kw galingumo generatorius.
 
Biologinio atliekų apdorojimo įrenginių elektros generatorius, (Takniškių k., Alytaus r.)
Biologinio atliekų apdorojimo įrenginių elektros generatorius, 2016 (Takniškių k., Alytaus r.)
Biologinio apdorojimo įrenginių tuneliuose ir fermentavimo-perkoliato rezervuare susidariusios dujos panaudojamos kaip kuras vidaus degimo variklyje su el. generatoriumi, kur gaminama elektra saviems poreikiams ir šiluma technologiniam procesui.
 
Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyno dujų kolektorinė, (Takniškių k., Alytaus r.)
Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyno dujų kolektorinė, 2016 (Takniškių k., Alytaus r.)
Vidaus degimo variklyje su el. generatoriumi netinkamos deginti dujos ar šių dujų perteklius bus sudeginamas biodujų deginimo žvakėje.
Alytaus nepavojingų atliekų sąvartyne įrengta dujų surinkimo sistema ir pastatyta kolektorinė.
 
Iš sąvartyno surinktos dujos patenka į prie biologinio apdorojimo įrenginių esantį generatorių, kur bus panaudojama elektros gamybai arba esant prastesnės koncentracijos mišiniui sudeginama tam skirtame fakele.
 
Elektros perteklius parduodamas elektros tinklams.