Spausdinti

Uždaryti sąvartynai ir šiukšlynai

Atnaujinta: 2018-06-18

Uždaryti sąvartynai

Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartynas, (Takniškių k., Alytaus r.)

2010 m. pabaigoje buvo uždaryti visi aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų neatitinkantys sąvartynai.

Alytaus regione buvo 22 apleisti sąvartynai, kurie neatitiko elementarių aplinkosauginių, sanitarinių - higieninių reikalavimų ir kėlė tiesioginį ir netiesioginį pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai, teršdami orą, paviršinius ir gruntinius vandenis bei dirvožemį. Jų vietos buvo įrengtos neatsižvelgiant į specifinę šių objektų įtaką aplinkai, pakankamai neįvertinus gamtinių bei socialinių - ekonominių sąlygų. Be to, visi šie sąvartynai buvo įrengti be jokio apsauginio pagrindo. Siekiant sukurti šiuolaikišką ir efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, buvo būtina uždaryti Alytaus regione esančius 22 sąvartynus. Atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno sąvartyno sąlygas 11 jų buvo numatyta likviduoti išvežant atliekas į kitus uždaromus sąvartynus rekultivuojant jų teritorijas ir apsėjant žole.

Papalazdijų sąvartynas po uždarymo (Lazdijų r.)

Sutvarkius 22 sąvartynus, sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, išsaugoti gamtos ištekliai, užkirstas kelias užkrečiamoms ligoms plisti, saugomas kraštovaizdis nuo organinės, fizinės ir cheminės taršos. Uždarius šiuos sąvartynus sumažėjo gruntinio vandens ir dirvožemio tarša bei neigiamas poveikis žmonių sveikatai. Viso  sutvarkytas apie 39 ha žemės plotų  (vietoje uždaromų sąvartynų bendras atliekų kaupo plotas ~ 22 ha, rekultivuojamas, išvalytas nuo atliekų, bendras teritorijos plotas ~17 ha.), kurie gamtiniu požiūriu iš užterštų ir pavojingų teritorijų tapo nepavojingomis bei „žaliosiomis“ teritorijomis.

Alytaus rajonas (2): Daugų seniūnija - Žvirgždėnų sąvartynas; Simno seniūnija - Giluičių sąvartynas.

Druskininkų savivaldybė (1): Balainės sąvartynas.

Lazdijų rajonas (11): Būdviečio seniūnija - Aštriosios Kirsnos sąvartynas; Kapčiamiesčio seniūnija - Kapčiamiesčio sąvartynas; Krosnos seniūnija - Krasenkos sąvartynas; Kučiūnų seniūnija - Kaženių sąvartynas; Lazdijų seniūnija - Verstaminų, Palazdijų sąvartynai;  Šeštokų seniūnija - Smalininkų sąvartynas; Šlavantų seniūnija - Avižienių, Babrų sąvartynai; Veisiejų seniūnija - Petroškų, Kailinių sąvartynai. 

Prienų rajonas (4): Jiezno seniūnija - Jiezno Kolonijų sąvartynas; Naujosios Ūtos seniūnija - Naujosios Ūtos sąvartynas; Pakuonio seniūnija - Pagirmuonio sąvartynas; Šilavoto seniūnija - Prienlaukio sąvartynas.

Varėnos rajonas (4): Jakėnų seniūnija - Puodžių sąvartynas; Matuizų seniūnija - Matuizų sąvartynas; Merkinės seniūnija - Jonionių sąvartynas; Vydenių seniūnija - Barčių sąvartynas.

Takniškių sąvartyno uždarymas

Uždarytas Takniškių sąvartynas (Takniškių k., Alytaus r.)

Dabartinis Alytaus regioninis sąvartynas įkurtas senojo buvusio Alytaus miesto ir Alytaus rajono Takniškių sąvartyno sklype. Įkuriant regioninį sąvartyną buvo įgyvendintas senojo sąvartyno uždarymo I etapas, suformuojant atliekų lauką su filtrato surinkimo ir nuvedimo sistema, bei atliekų kaupą su paviršinių nuotekų nuvedimo sistema. II senojo sąvartyno etapas įgyvendintas, uždengiant kaupą danga su dujų drenažiniu, izoliaciniu, prasisunkusio kritulių vandens filtraciniu, gruntiniu ir augaliniu vejos sluoksniais, įrengiant aptarnavimo kelius ir paviršinių nuotekų surinkimo sistemą, atitinkamai rekonstruojant filtrato ir paviršinių nuotekų nuvedimo sistemas, bei rekultivuojant darbo zonos teritoriją.

Senojo Alytaus regiono Takniškių sąvartyno uždarymo darbai baigti 2013 m. pabaigoje.

Uždaryti šiukšlynai

Kuriant šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą, 2013 m. buvo uždaryti 69 Alytaus regiono šiukšlynai (vietoje planuoto 71), esantys dviejose apskrityse: Alytaus apskrities - Alytaus rajono (25), Lazdijų rajono (6) ir Varėnos rajono (38) savivaldybėse, Kauno apskrities - Prienų rajono (2) savivaldybėje. Atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno sąvartyno sąlygas buvo likviduoti 68 šiukšlynai, išvežant atliekas į 3 uždarytus sąvartynus (juos rekonstruojant), bei rekultivuotos jų teritorijos. Trys šiukšlynai uždaryti ir sutvarkyti esamose vietose.

Buvo nuspręsta atsisakyti Akalyčios ir Liškiavos šiukšlynų. Liškiavos šiukšlynas yra privačioje miško žemėje, o žemės sklypo savininkės nedavė sutikimo šiukšlyno tvarkymo darbams. Akalyčios šiukšlynas taip pat yra privačioje miško žemėje ir žemės sklypo savininkas nedavė sutikimo šiukšlyno tvarkymo darbams. Šiukšlės į šiuos šiukšlynus nebevežamos kelis metus, grėsmės aplinkai nėra. Nepavykus gauti sutikimų vykdyti Liškiavos ir Akalyčios šiukšlynų tvarkymo darbus privačiose žemėse, šių šiukšlynų uždarymo darbų buvo atsisakyta.

Įgyvendinant projektą, buvo sutaupyta lėšų, todėl papildomai buvo uždarytas šiukšlynas esantis Pilvingių km., Varėnos r. bei įrengta didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Birštone.

Viso sutvarkyta ir uždaryta 70 šiukšlynų.

Alytaus rajonas (25): Alovės seniūnija - Alovės, Akalyčios (neuždarytas, atsisakė šiukšlynai); Alytaus seniūnija – Mikutiškių šiukšlynas; Butrimonių seniūnija - Žaliosios, Žaliosios2, Griškonių, Trakininkų šiukšlynai; Daugų seniūnija - Rimėnų, Kančėnų 1, Kančėnų 2 šiukšlynai; Krokialaukio seniūnija - Krekštėnų šiukšlynas; Nemunaičio seniūnija - Gečialaukio šiukšlynas; Pivašiūnų seniūnija - Mikalavo, Tabalenkos, Žemaitėlių karjero šiukšlynai; Punios seniūnija - Punios, Padvariškių šiukšlynai; Raitininkų seniūnija - Savilionių, Bugonių, Bugonių I, Taručionių šiukšlynai; Simno seniūnija - Navininkų, Gluosninkų, Gražulių, Kavalčiukų šiukšlynai.

Lazdijų rajonas (6): Noragėlių seniūnija – Noragėlių, Krikštonių, Seiliūnų šiukšlynai; Seirijų seniūnija – Buckūnų šiukšlynas; Šeštokų seniūnija – Krosnėnų, Rolių šiukšlynai.

Prienų rajonas (2): Balbieriškio seniūnija – Mardosų šiukšlynas; Stakliškių seniūnija – Stakliškių šiukšlynas.

Varėnos rajonas (39): Jakėnų seniūnija – Žilinų, Kareivonių, Bartelių šiukšlynai; Kaniavos seniūnija - Dubičių (naujas), Dubičių (naujas) 2, Dubičių (senas), Panočių, Kaniavos, Jasauskų, Rakų, Rakų 2, Rudnios šiukšlynai; Marcinkonių seniūnija – Marcinkonių, Puvočių, Ašašninkų šiukšlynai; Matuizų seniūnija – Krūminių, Jurgiškės, Jurgiškės 2 šiukšlynai; Merkinės seniūnija – Merkinės 1, Gudakiemio, Vilkiautinio, Liškiavos (neuždarytas, atsisakė), Pilvingių (papildomai įtrauktas), Kibyšių šiukšlynai; Valkininkų seniūnija – Dargužių, Paklėštarės, Degsnių šiukšlynai; Varėnos seniūnija – Perlojos, Karužų, Gudžių, Pakaršio, Sarapiniškių, Pamusių, Mergežerio, Moliadugnio, Senosios Varėnos šiukšlynai; Vydenių seniūnija – Aladiškių, Vydenių, Vydenių 2 šiukšlynai.