Spausdinti

Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Atnaujinta: 2018-04-18

2008 m. gruodžio 31 d. buvo baigtas vykdyti ISPA/Sanglaudos fondo projektas Nr. 2001/LT/16/P/PE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas".

Projekto finansavimas. Projekto vertė – 26.935.936,54 Lt, iš kurių: ES Sanglaudos fondo paramos dalis – 13.491.178,30 Lt (66,18 proc.), LR biudžetas: 6.894.223,47 Lt (28,01 proc.), ARATC lėšos: 1.565.479,32 Lt (5,81 proc.).
Viso tinkamos finansuoti lėšos: 20.385.401,78 Lt.
Netinkamos finansuoti lėšos: 6.550.534,76 Lt. 

Projekto pradžia – 2001 m. gruodžio 13 d., pabaiga – 2008 m. gruodžio 31 d.


Šiuo projektu buvo sukurta kompleksinė atliekų tvarkymo sistema, atitinkanti Europos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, Alytaus apskrityje ir dviejose Kauno apskrities savivaldybėse. Projektas apėmė komunalinių atliekų rinkimą ir gabenimą bei atliekų tvarkymo ir šalinimo įrenginių statybą. Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su privataus sektoriaus įmonėmis, kurios atliko komunalinių atliekų rinkimą, gabenimą, rūšiavimą bei perdirbimo funkcijas ir investavo į įrangą bei specialiąsias transporto priemones.


Projektas susidėjo iš dviejų etapų: pirmajame buvo sukurta atliekų surinkimo sistema, bei pastatytas regioninis sąvartynas, dvi žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, penkios stambiųjų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės, nupirkta reikiama technika. Antrajame etape numatyta uždaryti senuosius atliekų sąvartynus Alytaus regione.
Pradėjus eksploatuoti regioninį Takniškių sąvartyną, Alytaus regione pradėti uždaryti tuo metu veikę 22 ES reikalavimų neatitinkantys sąvartynai. Sąvartynų uždarymo rangos sutartis su viešą konkursą laimėjusia UAB „Alkesta" buvo pasirašyta 2008 m. lapkričio 26 d.

Takniškių sąvartyne pradėtos priimti išrūšiuotas atliekas ir paskirstomos skirtingiems perdirbimo sektoriams. Tinkamos atliekos atiduodamos perdirbti, o pavojingos tvarkomos pagal Valstybinę pavojingų atliekų tvarkymo programą. Taip pat įrengtos žaliųjų atliekų kompostavimo ir didžiųjų atliekų priėmimo aikštelės, suprojektuoti sąvartynui skirti lietaus nuotekų valymo mechanizmai, siurblinė, priešgaisriniai rezervuarai, į miesto tinklus nutiesta spaudiminė – savitakinė trasa, įsigyta mobilioji sąvartyno technika, pastatytas administracinis pastatas.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui teikta techninė pagalba, vykdyta atliktų darbų priežiūra. Centralizuota atliekų tvarkymo sistema padėjo išspręsti atliekų apskaitos ir srautų kontrolės problemą.
Sudarytos sąlygos racionaliau perdirbti viso regiono atliekas. Be to, surenkant ir utilizuojant filtratą, dujas sumažintas neigiamas poveikis aplinkai. Naujoji Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistema leido pradėti gyventojams teikti kokybiškas ir pigias paslaugas.

Projekto įgyvendinimo eiga:
2005 m. balandžio 22 d. baigtos statyti Druskininkų organinių atliekų kompostavimo ir stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės.
2005 m. rugsėjo 2 d. su UAB „Skirnuva" pasirašyta Alytaus regioninio sąvartyno statybos ir senojo sąvartyno uždarymo rangos sutartis.
2005 rugsėjo 21 d. su UAB „Alkesta" pasirašyta didžiųjų ir kitų atliekų priėmimo aikštelių statybos Varėnoje, Lazdijuose ir Prienuose rangos sutartis.
2006 m. liepos 3 d. pasirašytos mobiliosios technikos sąvartynui – atliekų tankintuvo (kompaktoriaus) (867.538,17 Lt), buldozerio (514.900,00 Lt) ir kaušo-komposto smulkintuvo - sijotuvo (108.789,00 Lt) pirkimo sutartys.
2006 liepos 4 d. pasirašyta mobiliosios technikos sąvartynui – sijotuvo - būgninio rėčio (264.200,00 Lt) pirkimo sutartis.
2006 gruodžio 19 d. pasirašyta rangos darbų sutartis „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro administracinio pastato Vilniaus g. statyba Nr. V/2006/A40". Sutarties bendra vertė 2.234.881,01 Lt.
2006 gruodžio 19 d. pasirašyta mobiliosios technikos sąvartynui – krovininio automobilio (51.627,00 Lt) ir kompostuojamų atliekų smulkintuvo (486.400,00 Lt) pirkimo sutartys.
2007 m. sausio mėn. pradėtos eksploatuoti Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonų stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės.
2007 m. spalio 17 d. UAB ,,Dzūkijos statyba" įvykdė sutartį dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro administracinio pastato Vilniaus g. 31. Alytuje statybos.
2007 m. lapkričio 29 d. UAB „Skirnuva" ir UAB „Parama" pridavė eksploatuoti regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną Takniškių k., Alytaus r.;
2008 m. lapkričio 26 d. pasirašyta rangos darbų sutartis „Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymas" su viešą konkursą laimėjusia įmone UAB „Alkesta".

Sekančiam etapui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. D1- 463, numatyta uždaryti eksploatuojamo sąvartyno seną atliekų lauką, taip pat uždaryti Alytaus regione esančius mažus šiukšlynus ir sutvarkyti užterštas teritorijas (100 vnt.) ir įrengti 4 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 5 kompostavimo aikšteles.
Nuo 2008 m. rudens ARATC įgyvendino projektą – „UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro" darbuotojų gebėjimų didinimas kuriant atliekų tvarkymo sistemos apskaitos duomenų perdavimo procesą". Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01 ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse".
2009 m. viešo konkurso būdu nupirktos šios su projektu susijusios paslaugas:
1. Projekto „Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymas" administravimo paslaugų pirkimas.
2. Projekto „Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymas" viešinimo paslaugų pirkimas.
3. Techninių sprendinių, pirkimo dokumentų ir paraiškos rengimas organinių atliekų kompostavimo ir didelių gabaritų aikštelių įrengimui.
4. Pirkimo dokumentų, techninio projekto korektūros ir paraiškos rengimo pirkimas, Takniškių sąvartyno senojo lauko uždarymui.
5. Techninių sprendinių, pirkimo dokumentų ir paraiškos rengimo pirkimas, 100 šiukšlynų uždarymui.