Spausdinti

Europos Sąjungos teisės aktai

Atnaujinta: 2017-11-24

 • 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas; 
 • 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės;
 • 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1379/2007 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IA, IB, VII ir VIII priedus siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir pagal Bazelio konvenciją sutartus pakeitimus;
 • 2007 m. kovo 6 d. Komisijos sprendimas 2007/151/EB iš dalies keičiantis Sprendimuose 94/741/EB ir 97/622/EB nustatytus klausimynus, naudojamus rengiant ataskaitas apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų įgyvendinimą ir apie Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų įgyvendinimą;
 • 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB  dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo; 
 • 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo;
 • 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB; 
 • 2006 m. vasario 20 d. Komisijos sprendimas 2006/329/EB apibrėžiantis klausimyną, naudotiną Direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo įgyvendinimo ataskaitoms;
 • 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas 2005/673/EB  iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą;
 • 2005 m. birželio 10 d. Komisijos sprendimas 2005/438/EB  iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą;
 • 2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 784/2005, patvirtinantis leidžiančias nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos nuostatas Lietuvai, Lenkijai ir Švedijai; 
 • 2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 783/2005 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos II priedą; 
 • 2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 782/2005, nustatantis atliekų statistikos rezultatų perdavimo formą;
 • 2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/20/EB  iš dalies keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų;
 • 2005 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimas 2005/63/EB iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą;
 • 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/12/EB  iš dalies keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų;
 • 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2003/4/EB 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (Aarhuso konvencija);
 • 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų;
 • 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo;
 • 2003 m. gruodžio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/108/EB  iš dalies keičianti Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų;
 • 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2003/33/EB, kuriuo pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka;
 • 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas(EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (tekstas svarbus EEE);
 • 2002 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimas 2002/525/EB iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą;
 • 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/532/EC, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147);
 • 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva  2000/76/EC dėl atliekų deginimo;
 • 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EC dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių;
 • 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EC dėl atliekų sąvartynų;
 • 1997 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas 97/640/EC dėl tarpvalstybinio pavojingų atliekų gabenimo ir jų šalinimo kontrolės konvencijos (Bazelio konvencijos) pakeitimo patvirtinimo bendrijos vardu, kaip nustatyta šalių konferencijos sprendime III/1;
 • 1997 m. vasario 24 d. Tarybos rezoliucija 97/C 76/01 dėl Bendrijos atliekų tvarkymo strategijos;
 • 1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EC  dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT);
 • 1994 m. gruodžio 16 d. Tarybos Direktyva 94/67/EC dėl pavojingų atliekų deginimo;
 • 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB  dėl pakuočių ir pakuočių atliekų;
 • 1993 m. vasario 1 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės;
 • 1993 m. vasario 1 d. Tarybos sprendimas 93/98/EEC  dėl Konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (Bazelio konvencija) patvirtinimo Bendrijos vardu;
 • 1994 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 94/31/EB  iš dalies keičianti Direktyvą 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų;
 • 1993 m. spalio 4 d. Komisijos direktyva 93/86/EEB derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 91/157/EEB dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų pavojingų medžiagų;
 • 1992 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 92/112/EEB  dėl titano dioksido pramonės atliekų sukeltos taršos mažinimo ir galutinio panaikinimo programų derinimo tvarkos;
 • 1991 m. kovo 18 d. Tarybos direktyva  91/157/EEB  dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų pavojingų medžiagų;
 • 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/689/EB dėl pavojingų atliekų (panaikinta);
 • 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucija 90/C 122/02 dėl atliekų politikos;
 • 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEC  dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotekų dumblą;
 • 1982 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyva 82/883/EEB dėl aplinkos, veikiamos titano dioksido pramonės atliekų, priežiūros ir stebėjimo tvarkos;
 • 1978 m. vasario 20 d. Tarybos direktyva 78/176/EEB dėl titano dioksido pramonės atliekų;
 • 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 87/101/EEB iš dalies keičianti Direktyvą 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo;
 • 1975 m. birželio 16 d. Komisijos direktyva 75/439/EEC alyvų atliekų šalinimo (panaikinta).

Naudingos nuorodos:

Europos komisijos informacija atliekų tvarkymo tema:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm