Spausdinti

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Atnaujinta: 2018-06-14

Įstatymai

Nutarimai

 • Valstybinis atliekų tvarkymo 2014−2020 metų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 519 (2002-04-17, Nr. 40-1499).
 • Gamybos ir buitinių atliekų tvarkymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 265 (1990-08-31, Nr. 24-612).

Ministrų įsakymai

 • Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. D1-462.
 • Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos  aprašo pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. D1-461.
 • Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. D1-460.
 • Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2018 metais finansavimo kryptys, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-446.
 • Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. D1-805 (2016-11-29, Nr. 27667). 
 • Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamoms atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu NR. D1-770 (2015-10-23, Nr. D1-770).
 • Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rupjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 (2014-08-01, Nr. 4-523).
 • Valstybinė atliekų prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-782 (2013-10-30, Nr. 113-5663).
 • Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 (2013-08-03, Nr. 85-4260).
 • Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 (2013-07-15, Nr. D1-528).
 • Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 (2003-05-01, Nr. 42-1958).
 • Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 (2012-10-23 Nr. D1-857).
 • Reikalavimai techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-778 (2012-10-02, Nr. 114-5792).
 • Lietuvos higienos norma HN 23:2007 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389 (2011-09-01, Nr. V-824/A1-389).
 • Regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-661  (2011-08-31, Nr. D1-661).
 • Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (2011-06-13, Nr. V-604).
 • Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. d1-367 (2011-05-03, Nr. D1-367).
 • Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (2009-09-16, Nr. D1-546).
 • Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (2008-07-09, Nr. D1-370/1K-230).
 • Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D-360 (2008-07-02, Nr. D1-360).
 • Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvrtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D-193 (2007-04-02, Nr. D1-193).
 • Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 (2007-01-25, Nr. D1-57).
 • Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 (2006-12-29, Nr. D1-637).
 • Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 (2006-09-11, Nr. D1-412).
 • Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (2006-05-17, Nr. D1-236).
 • Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64  (2005-02-18, Nr. 64).
 • Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481.
 • Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684.
 • Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469.
 • Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469.
 • Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699.
 • Planuojamos ūkinės veiklos (sąvartynų) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos R 42-02, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 555.
 • Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348.
 • Pesticidų atliekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 143.
 • Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625.
 • Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai LAND 20-2005, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 349.
 • Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444.
 • Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217.