Atliekų priėmimo tvarka ir įkainiai

Atliekų priėmimo tvarka ir įkainiai

Atliekų tvarkymo sutarčių klausimais kreipkitės tel. +370 315 24143.


Sutarčių sudarymo tvarka

Juridinis asmuo, norintis pristatyti atliekas į Alytaus regiono atliekų tvarkymo įrenginius, privalo su ARATC sudaryti atitinkamą atliekų tvarkymo sutartį, net jei atliekas pristato nemokamai: 

 1. Sutartys pasirašomos ir atliekų priėmimas vykdomas tokia tvarka:
  • 1 būdas
   • Atliekų turėtojas parsisiunčia atitinkamą aukščiau esančią sutartį;
   • Užpildo reikiamus laukelius, pasirašo, nuskanuoja ir nusiunčia ARATC specialistui atsakingam už atliekų tvarkymo sutarčių sudarymą ir priežiūrą.
   • ARATC atstovas pasirašo sutartį, nusiunčia atliekų turėtojui atgal. Sutartis įsigalioja nuo abiejų šalių pasirašymo dienos.
  • 2 būdas 
   • Atliekų turėtojas gali atvykti į ARATC adresu Vilniaus g. 31, Alytus ir čia tiesiogiai sudaryti atitinkamą atliekų tvarkymo sutartį.
  • 3 būdas
   • Atliekų turėtojas gali užpildyti elektroninę atliekų tvarkymo sutarties sudarymo formą, joje pateikdamas nurodytą informaciją.
   • ARATC atsakingas asmuo pagal gautą informaciją parengia sutartį ir atsiunčia atliekų turėtojui pasirašyti.
   • Atliekų turėtojas pasirašo sutartį ir nusiunčia atgal ARATC atsakingam asmeniui.

 2. Pasirinktu būdu sudaręs sutartį, atliekų turėtojas  atliekas veža į atitinkamus atliekų tvarkymo įrenginius.

 3. Atvykęs į vietą,  informuoja atliekų priėmėją apie atliekų atvežimą, užpildo atitinkamo įrenginio atliekų deklaraciją, jei yra svarstyklės, pasveria transporto priemonę ir atliekas iškrauna nurodytoje vietoje.

 4. Detali atliekų priėmimo tvarka nurodyta prie kiekvieno atliekų tvarkymo įrenginio/objekto aprašyta žemiau.

Rūšiavimo centrai

Deklaracijos, įkainiai
Atliekų priėmimo tvarka

Rūšiavimo centrų paskirtis yra surinkti tas komunalines atliekas, kurios negali būti pilamos ar paliekamos prie atliekų konteinerių ir kurių gyventojai bei kiti smulkūs atliekų turėtojai neturi galimybės pristatyti į šių atliekų perdirbimo ar šalinimo vietas.

 • Rūšiavimo centrų adresai ir kontaktai.

 • Centruose atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai, iš juridinių - už nustatytą mokestį ir pagal sudarytas sutartis, net jei atliekos priimamos nemokamai. 

 • Rūšiavimo centruose priimamos tik lengvuoju transportu pristatytos šios atliekos:

  • Didelių gabaritų atliekos (baldai, durys, langų rėmai, dviračiai);
  • Antrinės žaliavos (stiklas, plastikas, metalas, popierius ir kartonas);
  • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (televizoriai, buitinė technika, kompiuteriai ir jų monitoriai, smulkūs elektros prietaisai);
  • Tekstilės gaminiai, avalynė;
  • Statybos ir griovimo atliekos (patalpų remonto atliekos);
   • Asbesto turinčios atliekos tiek iš gyventojų, tiek iš juridinių asmneš priimamos už nustatytą mokestį tik statybinių atliekų apdorojimo aikštelėje, esančioje Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r.
  • Buities pavojingos atliekos (netinkami naudojimui buitinės chemijos gaminiai, dažų, lakų ir apdailos medžiagų, tepalų likučiai, liuminiescensinės lempos, lengvųjų automobilių akumuliatoriai ir autokosmetikos priemonės);
  • Žaliosios atliekos (nedideliais kiekiais).
 • Iš to paties gyventojo vienu metu gali būti priimta:
  • ne daugiau kaip 4 vienetai gyvsidabrio (liuminiscensinių) lempų 
  • statybinių atliekų – ne daugiau kaip 300 kg
  • padangų – 4 vnt.
  • nepriimamos pavojingos atliekos didesnėje negu 10 l taroje

Kompostavimo aikštelės

Atliekų priėmimo tvarka

 • Kompostavimo aikštelių adresai ir kontaktai.

 • Žaliosios atliekos aikštelėse iš gyventojų priimamos nemokamai.

 • Iš juridinių asmenų nemokamai priimamos tik biologiškai skaidžios sodų ir parkų atliekos.

 • Juridiniai asmenys, pristatantys į aikšteles atliekas, turi sudaryti atliekų tvarkymo sutartį su ARATC ir tuo atveju, jei atliekos priimamos nemokamai.

 • Žaliosios atliekos priimamos nesupakuotos.

 • Aikštelėse priimamos šios žaliosios atliekos:
  • Pjuvenos, drožlės, skiedros
  • Augalų audinių atliekos
  • Medžiagos netinkamos vartoti ar perdirbti (supuvę obuoliai, obuolių išspaudos, grūdų ir jų produktų gamyba ir pan.)
  • Medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos
  • Miškininkystės atliekos
  • Biologiškai suyrančios sodų ir parkų atliekos
  • Žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos (alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų gamybos atliekos)
  • Medžio žievės ir medienos atliekos.

Maisto atliekų apdorojimo įrenginiai

Deklaracijos, įkainiai

Atliekų priėmimo tvarka

 • Maisto atliekų apdorojimo įrenginiuose apdorojamos atliekų tvarkytojų ar fizinių bei juridinių asmenų atvežtos biologiškai skaidžios atliekos bei atskirai surinktos maisto/virtuvės atliekos.

 • ARATC Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) suteikė teisę surinkti, vežti ir apdoroti ŠGP (šalutiniai gyvūniniai produktai) atliekas biologinio apdorojimo įrenginiuose.

 • ARATC savo transportu gali iš įmonių surinkti maisto ir ŠGP atliekas, taip pat pateikti ataskaitas VMVT.

 • Atliekos į maisto atliekų  apdorojimo įrenginius priimamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį su ARATC, kiekvieną kartą kartą atvežus sutartyje nurodytas atliekas pateikiant užpildytą atliekų priėmimo deklaraciją ir ŠGP važtaraštį.

 • Prie įvažiavimo į maisto atliekų laikymo patalpą įrengta plovykla, kurioje valomi ir dezinfekuojami konteineriai ar kitos talpyklos, kuriose buvo gautos maisto/virtuvės atliekos, ir transporto priemonės, kuriose jos buvo vežtos.

 • Maisto atliekų apdorojimo įrenginiai randasi adresu Karjero g. 2A, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r.

Mechaninio rūšiavimo įrenginiai

Deklaracijos, įkainiai

Atliekų priėmimo tvarka

 • Mechaninio rūšiavimo įrenginiai skirti tvarkyti 7 Alytaus regiono savivaldybėse (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų miesto, Varėnos rajono, Lazdijų rajono, Prienų rajono, Birštono miesto) iš gyventojų ir juridinių asmenų surinktas mišrias komunalines (po rūšiavimo likusias) atliekas.

 • Į įrenginius taip pat priimamos ir kitos atliekas pagal turimą TIPK (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) leidimą.

 • Radus atliekas, kurios pagal įrenginio TIPK leidimo sąlygas negali būti priimamos, darbuotojai turi jas atskirti ir grąžinti atliekų vežėjui.

 • Atliekos į mechaninio rūšiavimo įrenginius priimamos tik pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį su ARATC.

 • Atliekų priėmimui į mechaninio rūšiavimo įrenginius reikalingi dokumentai: sutartis, atliekų priėmimo deklaracija.

 • Mechaninio rūšiavimo įrenginiai randasi adresu Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r.

Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartynas

Deklaracijos, įkainiai

Atliekų priėmimo tvarka

 • Į sąvartyną vežamos atliekos turi būti uždengtos.
Atliekų pridavimo taisyklės
 • Atliekos į sąvartyną priimamos pagal sudarytą sutartį su ARATC:
  • Jei atliekų turėtojai atliekas į sąvartyną pristatyto patys savo transportu, tuomet turi būti sudaroma tiesioginė atliekų tvarkymo sutartis su ARATC.
  • Jei atliekų turėtojas neturi galimybių pats pristatyti į sąvartyną atliekų, gali kreiptis į atliekas vežančias įmones. Tokiu atveju, atliekų turėtojų atliekos į sąvartyną vežamos pagal su atliekų vežėju sudarytą sutartį.
  • Esant vienkartiniam atliekų pristatymui atsiskaitoma vietoje arba atliekų turėtojui išsiunčiama sąskaita – faktūra mėnesio gale. Įmonė ir organizacijos, kurios įveža atliekas į sąvartyną, turi pateikti užpildytą nustatytos formos deklaraciją, tikrinamas krovinio važtaraštis.

 • Atliekų priėmimui į nepavojingų atliekų sąvartyną reikalingi dokumentai: sutartis, deklaracija, krovinio važtaraštis, atliekų turėtojo rekvizitai.

 • Sąvartyno operatorius patikrina ar atvežtos atliekos atitinka leidžiamų laidoti sąvartyne nepavojingų atliekų kriterijus, taip pat tikrinamas atliekų lydraštis, važtaraštis. Jeigu reikia, turi būti pateikiami kai kurių priimamų atliekų atitikties dokumentai.

 • Atliekos gali būti gražinamos atliekų siuntėjui, jei atliekų savybės neatitinka krovinio važtaraštyje, pavojingų atliekų lydraštyje nurodytos informacijos, ar pateikiamas neteisingai užpildytas/neužpildytas krovinio važtaraštis, pavojingų atliekų lydraštis, ar deklaracijos forma. Už saugų į sąvartyną nepriimtų atliekų sutvarkymą atsako atliekų turėtojas.

 • Atliekos, draudžiamos šalinti sąvartyne, nepriimamos, transporto priemonė, atvežusi tokias atliekas į sąvartyną neįleidžiama, atliekos grąžinamos atliekų turėtojui.

 • Sąvartynas randasi adresu Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r.

Statybinių ir asbesto turinčių atliekų apdorojimo aikštelė

Deklaracijos, įkainiai

 • Atliekų priėmimo į statybinių ir asbesto turinčių atliekų apdorojimo aikštelę:

Atliekų priėmimo tvarka

 • Statybinės (inertinės) atliekos – betonas, plytos, keramika ir kitos statybinės atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai.
  • Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.

 • Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti sandariai uždengtos asbesto dulkių nepraleidžiančia medžiaga (tentu).
  • Birios asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.) arba sandariai uždengtos asbesto dulkių nepraleidžiančia medžiaga (tentu).
  • Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.
  • Šios atliekos gali būti iškraunamos tik specialioje asbesto turinčioms atliekoms skirtoje zonoje.

 • Statybinės atliekos į aikštelę priimamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį su ARATC:
  • Jei atliekų turėtojai atliekas į i aikštelę pristato savo transportu, tuomet turi būti sudaroma tiesioginė atliekų tvarkymo sutartis su ARATC.
  • Jei atliekų turėtojas neturi galimybių pats pristatyti į aikštelę atliekų, gali kreiptis į atliekas vežančias įmones. Tokiu atveju, atliekų turėtojų atliekos į aikštelę vežamos pagal su atliekų vežėju sudarytą sutartį.
  • Esant vienkartiniam atliekų pristatymui atsiskaitoma vietoje arba atliekų turėtojui išsiunčiama sąskaita – faktūra mėnesio gale. Įmonė ir organizacijos, kurios įveža atliekas į aikštelę, turi pateikti užpildytą nustatytos formos deklaraciją, tikrinamas pavojingų atliekų lydraštis, krovinio važtaraštis.
  • Atliekų priėmimui į inertinių atliekų apdorojimo aikštelę su asbesto šalinimo sekcija reikalingi dokumentai: sutartis, deklaracija, krovinio važtaraštis, pavojingų atliekų lydraštis, atliekų turėtojo rekvizitai.

 •  Aikštelė randasi adresu Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r.