Europos Sąjungos teisės aktai

Spausdinti
Europos Sąjungos teisės aktai

Žiedinė ekonomika

 • Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švaresnės ir konkurencingesnės Europos, 2020 m. kovo 11 d.;
 • Europos klimato paktas, 2020 m. gruodžio 9 d.;
 • Europos komisijos komunikatas Europos žaliasis kursas, 2019 m. gruodžio 11 d.

Atliekų tvarkymas

 • 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, pakeitimas 2018 m liepos 4 d.;
 • 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų, pakeitimas 2018 m. gegužės 30 d.;
 • 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB  dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo, pakeitimas 2018 m. liepos 4 d.;
 • 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB  dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo;
 • 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas 2005/673/EB  iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą;
 • 2005 m. birželio 10 d. Komisijos sprendimas 2005/438/EB  iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą;
 • 2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/20/EB  iš dalies keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų;
 • 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/12/EB  iš dalies keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų;
 • 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EC dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių;
 • 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2003/33/EB, kuriuo pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka;
 • 2002 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimas 2002/525/EB iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą;
 • 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EC dėl atliekų sąvartynų.
 • 1997 m. vasario 24 d. Tarybos rezoliucija 97/C 76/01 dėl Bendrijos atliekų tvarkymo strategijos.

Atliekų vežimas

 • Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 2007 m. lapkričio 29 d. dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės.
 • 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1379/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IA, IB, VII ir VIII priedus siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir pagal Bazelio konvenciją sutartus pakeitimus.
 • 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo.

Pavojingų atliekų tvarkymas, teršalų ribojimas

 • 2007 m. kovo 6 d. Komisijos sprendimas 2007/151/EB iš dalies keičiantis Sprendimuose 94/741/EB ir 97/622/EB nustatytus klausimynus, naudojamus rengiant ataskaitas apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų įgyvendinimą ir apie Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų įgyvendinimą.
 • 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų, pakeitimas 2018 m. liepos 1 d.
 • 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/532/EC, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147).
 • 1997 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas 97/640/EC dėl tarpvalstybinio pavojingų atliekų gabenimo ir jų šalinimo kontrolės konvencijos (Bazelio konvencijos) pakeitimo patvirtinimo bendrijos vardu, kaip nustatyta šalių konferencijos sprendime III/1.

Atliekų apskaita, atskaitomybė

  • 2007 m. kovo 6 d. Komisijos sprendimas 2007/151/EB iš dalies keičiantis Sprendimuose 94/741/EB ir 97/622/EB nustatytus klausimynus, naudojamus rengiant ataskaitas apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų įgyvendinimą ir apie Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų įgyvendinimą;
  • 2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 784/2005, patvirtinantis leidžiančias nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos nuostatas Lietuvai, Lenkijai ir Švedijai; 
  • 2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 783/2005 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos II priedą; 
  • 2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 782/2005, nustatantis atliekų statistikos rezultatų perdavimo formą.
  • 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2003/4/EB 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (Aarhuso konvencija);
  • 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (tekstas svarbus EEE).u