Lietuvos Respublikos teisės aktai

Spausdinti
Lietuvos Respublikos teisės aktai

Pagrindiniai įstatymai

Nutarimai

 • Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021−2027 metų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 573 (2022-06-01, Nr. 11887).

Atliekų tvarkymo planavimas ir reguliavimas

 • Regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų sudėties ir turinio, rengimo ir skelbimo reikalavimai, patvirtinti  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1004 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. D1-274 redakcija).
 • Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos  aprašo pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. D1-461.
 • Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. D1-460.
 • Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. D1-805 (2016-11-29, Nr. 27667). 
 • Valstybinė atliekų prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-782 (2013-10-30, Nr. 113-5663).
 • Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 (2012-10-23 Nr. D1-857).
 • Reikalavimai techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-778 (2012-10-02, Nr. 114-5792).
 • Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 (2006-12-29, Nr. D1-637).
 • Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64  (2005-02-18, Nr. 64).
 • Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 (2003-05-01, Nr. 42-1958).
 • Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348.
 • Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai LAND 20-2005, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 349.
 • Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444.
 • Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217.

Pavojingų atliekų tvarkymas

 • Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. D1-462.
 • Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481.
 • Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625.

Atliekų apskaita, mokesčiai

 • Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamoms atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu NR. D1-770 (2015-10-23, Nr. D1-770).
 • Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 (2013-08-03, Nr. 85-4260).
 • Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. d1-367 (2011-05-03, Nr. D1-367).
 • Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (2008-07-09, Nr. D1-370/1K-230).

Aplinkos apsaugos ir monitoringo reguliavimas

 • Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rupjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 (2014-08-01, Nr. 4-523).
 • Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 (2013-07-15, Nr. D1-528).
 • Regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-661  (2011-08-31, Nr. D1-661).
 • Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (2009-09-16, Nr. D1-546).
 • Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvrtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D-193 (2007-04-02, Nr. D1-193).
 • Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 (2007-01-25, Nr. D1-57).
 • Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 (2006-09-11, Nr. D1-412).
 • Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (2006-05-17, Nr. D1-236).