Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, siekdamas užtikrinti veiklos skaidrumą ir viešumą, pasisako už nulinę toleranciją korupcijai. Įmonėje netoleruojami visi korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai, kurie daromi viešojo administravimo sektoriuje ar teikiant viešąsias paslaugas bei siekiant naudos sau ar kitiems asmenims.

Mes siekiame veikti pagal aukščiausius etikos standartus bei principus, todėl vertiname kiekvieno darbuotojo sąžiningumą ir skatiname atvirumo kultūrą bei kviečiame pranešti apie Jums žinomą įmonėje rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų darbo, sutartinių santykių (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) su įmone.

Apie šiuos ir kitus Jums žinomus pažeidimus galite pranešti užpildydami laisvos formos pranešimą el. paštu, paštu ar atvykus adresu Vilniaus g. 31, Alytus, kreipiantis tiesiogiai į už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį, kuris ir nagrinės gautą pranešimą. Garantuojame visišką konfidencialumą ir užtikriname Jūsų duomenų anonimiškumą.

Pranešdami apie galimą pažeidimą, nurodykite (netaikoma anoniminiams pranešimams): kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti, sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis bei pridėkite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius (šie duomenys reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo).  

Anonimiškai informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės taikomos tik tais atvejais, kai jo tapatybė buvo atskleista ir būtina jį apsaugoti nuo neigiamo poveikio. Jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę Jus informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.  

Taip pat informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galite teikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu arba el. būdu tinklalapyje www.stt.lt.