Įvykdyti projektai

Spausdinti

2007 – 2013 metų Europos Sąjungos finansavimo laikotarpio projektai

Alytaus regiono komunalinių atliekų sistemos plėtra

Projekto pavadinimas - Alytaus regiono komunalinių atliekų sistemos plėtra.

Projekto kodas - Nr. VP3-3.2- AM-01-V-02-003

Projekto tikslas - projekto metu Alytaus apskrityje, Takniškėse, pastatyti mechaninio ir biologinio atliekų apdorojimo įrenginius.

Projektu siekiama gyventojams suteikti visuotinai prieinamas ir kokybiškas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Įgyvendintas projektas leis sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, perdirbti ir panaudoti energijai gauti didžiąją dalį (apie 75 proc.) regione susidariusių biologiškai skaidžių atliekų. Naujaisiais įrenginiais bus galima operatyviai susidoroti su niekam nebetinkamomis po rūšiavimo atliekomis ir iš to dar gauti naudos. Taip pat tai leis atsisakyti naujų sąvartynų įrengimo kaštų.

Bendra suma pagal finansavimo sutartį 14 426 530,68 Eur, nuosavos lėšos 2.090.480 Projekto finansavimo įvykdymas - 100 %.

I darbų dalyje mechaninio rūšiavimo įrenginiai Valstybinei statybos komisijai buvo priduoti 2014 m. gruodžio 19 d. Mechaninio rūšiavimo įrenginiuose yra rūšiuojamos mišrios komunalinės atliekos, ne mažesniu kaip 25 t/h našumu. MR įrenginiuose iš bendro mišrių komunalinių atliekų srauto atskiriamos šios frakcijos:
 • Biologiškai skaidi frakcija;
 • Metalai (juodieji ir spalvotieji);
 • Degi frakcija;
 • PET;
 • Mechaninio apdorojimo atliekos;
 • Mineralinės medžiagos.

II darbų dalyje biologinio apdorojimo įrenginiai Valstybinei statybos komisijai buvo priduoti 2015 m. gruodžio 23 d.

Įrenginių projektinis našumas ~20 000 t/m. Įrenginiuose biologiškai skaidžios atliekos yra apdorojamos sausuoju anaerobiniu būdu, o galutinis sutvarkymo produktas yra kompostas ir išgauta elektros energija, kuri yra panaudojama pačių įrenginių darbui, o perteklius parduodamas į elektros tinklus.
Elektrai gaminti yra pastatytas 450 kW galingumo generatorius.
Projektas galutinai užbaigtas 2015 m. gruodžio 23 d.

Iš šio projekto lėšų taip pat buvo įsigyta 6000 vnt. kompostavimo konteinerių už 272 822 Eur be PVM. Buitinių atliekų kompostavimo konteineriai naudojami buityje susidarančioms biologiškai skaidžioms atliekoms (žaliosioms, maisto, sąšlavoms ir kt.) kompostuoti. Konteineriai 2013 - 2014 m. išdalinti Alytaus regiono miestų individualių namų gyventojams, kur yra sąlyginai mažos namų valdos ir todėl kompostavimo procesai turi vykti aukštame technologiniame lygyje, nedarant neigiamos įtakos aplinkai ir gyventojų sveikatai bei kaimynų teisėtiems interesams. 

Alytaus regiono šiukšlynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas

Projekto pavadinimas - Alytaus regiono šiukšlynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas. 

Projekto kodas - Nr.VP3-3.2-AM-01-V-01-016. 

Projekto tikslas: Siekiant sukurti šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą buvo būtina uždaryti 71 Alytaus regiono šiukšlynus, esančius dviejose apskrityse: Alytaus apskrities – Alytaus rajono (25), Lazdijų rajono (6) ir Varėnos rajono (38) savivaldybėse; Kauno apskrities – Prienų rajono (2) savivaldybėje.
Uždaryti Kucakiemio ir Pilvingių šiukšlynai

Taip pat projekto lėšomis buvo įrengtos 4 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 5 kompostavimo aikštelės aptarnauti fizinius ir juridinius asmenis.

Projekto įgyvendinimo metu buvo nuspręsta atsisakyti Akalyčios ir Liškiavos šiukšlynų uždarymo. Šie šiukšlynai buvo privačioje miško žemėje ir žemės sklypo savininkams nedavus sutikimų tvarkymo darbams, jų uždarymo  buvo atsisakyta.
Iš sutaupytų lėšų papildomai buvo uždarytas šiukšlynas esantis Pilvingių km., Varėnos r. bei papildomai įrengta didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Birštone.

Projekto įgyvendinimo rodikliai:
 • Uždaryta 70 šiukšlynų;

  Alytaus rajonas (25): Alovės seniūnija - Alovės, Akalyčios (neuždarytas, atsisakė šiukšlynai); Alytaus seniūnija – Mikutiškių šiukšlynas; Butrimonių seniūnija - Žaliosios, Žaliosios2, Griškonių, Trakininkų šiukšlynai; Daugų seniūnija - Rimėnų, Kančėnų 1, Kančėnų 2 šiukšlynai; Krokialaukio seniūnija - Krekštėnų šiukšlynas; Nemunaičio seniūnija - Gečialaukio šiukšlynas; Pivašiūnų seniūnija - Mikalavo, Tabalenkos, Žemaitėlių karjero šiukšlynai; Punios seniūnija - Punios, Padvariškių šiukšlynai; Raitininkų seniūnija - Savilionių, Bugonių, Bugonių I, Taručionių šiukšlynai; Simno seniūnija - Navininkų, Gluosninkų, Gražulių, Kavalčiukų šiukšlynai.

  Lazdijų rajonas (6): Noragėlių seniūnija – Noragėlių, Krikštonių, Seiliūnų šiukšlynai; Seirijų seniūnija – Buckūnų šiukšlynas; Šeštokų seniūnija – Krosnėnų, Rolių šiukšlynai.

  Prienų rajonas (2): Balbieriškio seniūnija – Mardosų šiukšlynas; Stakliškių seniūnija – Stakliškių šiukšlynas.

  Varėnos rajonas (39): Jakėnų seniūnija – Žilinų, Kareivonių, Bartelių šiukšlynai; Kaniavos seniūnija - Dubičių (naujas), Dubičių (naujas) 2, Dubičių (senas), Panočių, Kaniavos, Jasauskų, Rakų, Rakų 2, Rudnios šiukšlynai; Marcinkonių seniūnija – Marcinkonių, Puvočių, Ašašninkų šiukšlynai; Matuizų seniūnija – Krūminių, Jurgiškės, Jurgiškės 2 šiukšlynai; Merkinės seniūnija – Merkinės 1, Gudakiemio, Vilkiautinio, Liškiavos (neuždarytas, atsisakė), Pilvingių (papildomai įtrauktas), Kibyšių šiukšlynai; Valkininkų seniūnija – Dargužių, Paklėštarės, Degsnių šiukšlynai; Varėnos seniūnija – Perlojos, Karužų, Gudžių, Pakaršio, Sarapiniškių, Pamusių, Mergežerio, Moliadugnio, Senosios Varėnos šiukšlynai; Vydenių seniūnija – Aladiškių, Vydenių, Vydenių 2 šiukšlynai.

 • Įrengtos 4 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės;
 • Įrengtos 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės;
 • Įsigyti 6 įrengimai: standartinis komposto vartytuvas, savaeigis komposto vartytuvas, stacionarus smulkintuvas, frontalinis krautuvas, traktorius, stacionarus būgninis sijotuvas;
 • Įrengta 1 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 1 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės.

Bendra suma pagal finansavimo sutartį 6 751 387,00 Eur, nuosavos lėšos 730 432,11 Eur. Projekto finansavimo įvykdymas 100 %.
Projektas galutinai užbaigtas 2015 m. balandžio 30 d.

Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas

Projekto pavadinimas - Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas.

Projekto kodas - Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-020. 

Projekto tikslas: siekiant išplėsti šiuolaikišką ES aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą įrengti 6 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles Alytaus regione.

Projekto įgyvendinimo rodikliai: įrengtos 6 stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės Alytaus m. (1 vnt.), Alytaus r. (1 vnt.), Prienų r. (2 vnt.), Druskininkų sav. (1 vnt.), Varėnos r. (1 vnt.).

Projekto įgyvendinimas leido Alytaus regione sukurti racionalią, tenkinančią gyventojų poreikius bei užtikrinančią aukštą aplinkos apsaugos kokybę atliekų tvarkymo sistemą. Pasiekti rezultatai sudaro palankias sąlygas bendrovei vykdyti priskirtas funkcijas – užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą.

Bendra suma pagal finansavimo sutartį 1 442 686,80 Eur, nuosavos lėšos 216 402,92 Eur. Projekto finansavimo įvykdymas - 100 %.

Projektas galutinai užbaigtas 2015 kovo 10 d.

Medžiagų atgavimo iš Alytaus regioninio sąvartyno galimybės

Projekto pavadinimas - Medžiagų atgavimo iš Alytaus regioninio sąvartyno galimybės.

Projekto kodas - Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-201).

Projekto tikslas – ištirti perdirbimui ir energijos gamybai tinkamų medžiagų atgavimo iš Alytaus regioninio sąvartyno galimybes, remiantis atbuline atliekų susidarymo prognoze ir paimtų mėginių tyrimais.

Projekto vertė: 20 000 Lt

Projekto vykdytojo įnašas: 4000 Lt

Projekto įgyvendinimo pradžia 2014 m. rugsėjo 1 d.
Projekto įgyvendinimo pabaiga 2015 m. vasario 28 d.

Įgyvendinimo eiga: 2014 m. gegužės 26 d. pateikta paraiška dėl projekto finansavimo. 2014 m. rugsėjo 1 d. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis ir inovacinis čekis su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

2014 m. rugsėjo 1 d. pasirašyta sutartis su Kauno technologijos universitetu dėl mokslinio tyrimo paslaugos teikimo.

Vykdant projektą išnagrinėti statistiniai duomenys apie visuose Alytaus regioninio sąvartyno kaupuose pašalintus atliekų kiekius, atbulinės prognozės būdu teoriškai nustatyta sąvartyne pašalintų atliekų kiekiai bei sudėtis, pasirinktose sąvartyno vietose išgręžti gręžiniai ir paimti atliekų bandiniai. Iš šių bandinių nustatyta granuliometrinė, morfologinė ir cheminė sudėtis bei šiluminingumas. Palyginta teorinio vertinimo ir instrumentinės analizės rezultatai. Atlikta bandomasis perdirbimui ir energijos gamybai tinkamų medžiagų plovimas. Nustatyta perdirbimui ir energijos gamybai tinkamų medžiagų potencialas Alytaus regioniniame sąvartyne.

Projektas galutinai užbaigtas 2015 metų vasario 28 dieną.

Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymas (22 vnt.)

Vienas iš svarbiausių tikslų Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane buvo sukurti efektyvią atliekų tvarkymo sistemą iki 2011 metų pabaigos uždarant visus aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų neatitinkančius sąvartynus.

Papalazdijų sąvartynas po uždarymo (Lazdijų r.)
2009 m. kovo 10 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė Projekto „Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymas" finansavimo ir administravimo sutartį Nr. A/2009/NS/01. Pagal šią sutartį projektui „Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymas (22 vnt.)" suteikiamas finansavimas yra Sanglaudos fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinant projektą viešo konkurso būdu buvo parinkti tiekėjai ir pasirašytos sutartys su Projektu susijusioms paslaugoms ir darbams atlikti:
1. „Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) projektavimo paslaugos ir uždarymo darbai" – Rangovas UAB „Alkesta", sutarties darbų vertė 16.583.242,10 Lt.
2. Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymo techninių projektų ekspertizės ir atliekamų darbų techninės priežiūros" paslaugų pirkimas – Paslaugų teikėjas UAB „SWECO Lietuva", sutarties paslaugų vertė 117.500 Lt.
3. „Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymas" administravimo paslaugos – Paslaugų teikėjas UAB „Nacionalinių projektų rengimas", sutarties paslaugų vertė 83.890 Lt.
4. „Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymas" viešinimo paslaugos – Paslaugų teikėjas UAB „VIP viešosios informacijos partneriai", sutarties paslaugų vertė 88.888,88 Lt.

Alytaus regione buvo 22 apleisti sąvartynai, kurie neatitiko elementarių aplinkosauginių bei sanitarinių - higieninių reikalavimų ir kėlė tiesioginį ir netiesioginį pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai, teršdami orą, paviršinius ir gruntinius vandenis bei dirvožemį. Jų vietos buvo įrengtos neatsižvelgiant į specifinę šių objektų įtaką aplinkai, pakankamai neįvertinus gamtinių bei socialinių - ekonominių sąlygų. Be to visi šie sąvartynai buvo įrengti be jokio apsauginio pagrindo. Siekiant sukurti šiuolaikišką ir efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, buvo būtina uždaryti šiuos 22 Alytaus regione esančius sąvartynus. Atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno sąvartyno sąlygas 11 jų buvo numatyta likviduoti išvežant atliekas į kitus uždaromus sąvartynus rekultivuojant jų teritorijas ir apsėjant žole.

Sutvarkius 22 sąvartynus užtikrinamas kuo mažesnis neigiamas poveikis aplinkai, tausojami gamtos ištekliai, užkertamas kelias užkrečiamoms lygoms plisti, saugomas kraštovaizdis nuo organinės, fizinės ir cheminės taršos. Uždarius 22 senus sąvartynus sumažėjo gruntinio vandens ir dirvožemio tarša bei neigiamas poveikis žmonių sveikata. ~39 ha (vietoje uždaromų sąvartynų bendras atliekų kaupo plotas ~ 22 ha) rekultivuojamas, išvalytas nuo atliekų, bendras teritorijos plotas ~17 ha.) sąvartynų teritorijų sutvarkyta ir gamtiniu požiūriu iš užterštų ir pavojingų teritorijų tapo nepavojingomis bei „žaliosiomis" teritorijomis.

2010 m. spalio 6 d. buvo galutinai baigti sąvartynų uždarymo darbai.

Uždarytų sąvartynų teritorijos yra nuolatos prižiūrimos (šienaujamos), atliekami monitoringai.

Alytaus rajonas (2): Daugų seniūnija - Žvirgždėnų sąvartynas; Simno seniūnija - Giluičių sąvartynas.
Druskininkų savivaldybė (1): Balainės sąvartynas.
Lazdijų rajonas (11): Būdviečio seniūnija - Aštriosios Kirsnos sąvartynas; Kapčiamiesčio seniūnija - Kapčiamiesčio sąvartynas; Krosnos seniūnija - Krasenkos sąvartynas; Kučiūnų seniūnija - Kaženių sąvartynas; Lazdijų seniūnija - Verstaminų, Palazdijų sąvartynai;  Šeštokų seniūnija - Smalininkų sąvartynas; Šlavantų seniūnija - Avižienių, Babrų sąvartynai; Veisiejų seniūnija - Petroškų, Kailinių sąvartynai.
Prienų rajonas (4): Jiezno seniūnija - Jiezno Kolonijų sąvartynas; Naujosios Ūtos seniūnija - Naujosios Ūtos sąvartynas; Pakuonio seniūnija - Pagirmuonio sąvartynas; Šilavoto seniūnija - Prienlaukio sąvartynas.
Varėnos rajonas (4): Jakėnų seniūnija - Puodžių sąvartynas; Matuizų seniūnija - Matuizų sąvartynas; Merkinės seniūnija - Jonionių sąvartynas; Vydenių seniūnija - Barčių sąvartynas.

Alytaus regiono Takniškių sąvartyno uždarymas

Projektas (kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-007) įgyvendintas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančios Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Bendra ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuoto projekto vertė siekė 9,189 mln. litų, iš kurių didžiausią dalį – daugiau kaip 7,810 mln. litų – sudarė Sanglaudos fondo parama. Likusios projekto įgyvendinimui reikalingos lėšos – 1,378 mln. litų – buvo skirtos iš Lietuvos valstybės biudžeto.

Senojo Takniškių sąvartyno atliekų kaupo uždarymas buvo svarbus žingsnis, kuriant šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą Alytaus regione. Pirmasis senojo sąvartyno uždarymo etapas buvo įgyvendintas keleri metai prieš šį projektą, jo vietoje įrengiant naują aplinkosauginius reikalavimus atitinkantį regioninį sąvartyną. Į jį gabenamos atliekos iš visų septynių regionui priklausančių savivaldybių.

Uždarytas Takniškių sąvartynas
Takniškių sąvartyno atliekų kaupo uždarymo darbai tęsėsi septyniolika mėnesių (2011 - 2012 m.): per juos atliekų kaupas uždengtas specialia danga su dujų drenažiniu, izoliaciniu, prasisunkusio kritulių vandens filtraciniu, gruntiniu ir augaliniu vejos sluoksniais, įrengta paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistema, atitinkamai rekonstruojant filtrato ir paviršinių  (lietaus) nuotekų nuvedimo sistemas bei rekultivuojant darbo zonos teritoriją. Taip pat įrengtas žiedinis kelias, sutvarkyta papėdės zona, iškasti grioviai, planiruotas gruntas, įrengtas dirvožemio sluoksnis ir užsėta žolė. Pagal aplinkosauginius reikalavimus uždarius sąvartyną, lietaus vanduo nepatenka į atliekų kaupą ir užkertamas kelias aplinkos taršai bei kuriama švaresnė ir saugesnė aplinka. 

Uždarytas sąvartynas yra toliau prižiūrimas kaip numato Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo ir priežiūros po uždarymo taisyklės.
 
 • 2012-03-28  pranešimas apie uždarytą senąjį Takniškių sąvartyną.
 • 2012-09-25  pranešimas apie uždarytą senąjį Takniškių sąvartyną.
 • 2012-11-23 pranešimas apie uždarytąjį senąjį Takniškių sąvartyną.
 • 2013-03-26 pranešimas apie uždarytąjį senąjį Takniškių sąvartyną.

Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą

VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras kartu su projekto partneriais UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru“, UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centru“, Alytaus ir Vilniaus miestų savivaldybėmis 2010 gruodžio – 2012 spalio mėn. įgyvendina projektą „Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą“.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir projekto partnerių lėšomis. Projekto biudžetas – 375247,33 Lt, iš kurių 300247,33 Lt – ES fondo lėšos.

Projekto tikslas – pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimo ir švietimo aplinkosaugos klausimais gerinimas, visuomenės tausojančios elgsenos ir aplinkai palankaus gyvenimo būdo skatinimas. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, padidės visuomenės informuotumo ir sąmoningumo lygis, o tai turės įtakos švaresnės ir sveikesnės aplinkos ateities kartoms išsaugojimui.

Projekto metu bus organizuojami interaktyvūs užsiėmimai vyresnių ir spektakliai jaunesnių klasių moksleiviams apie tausojantį vartojimą. Skatinant atkreipti moksleivių dėmesį į teigiamus ir neigiamus žmogaus poveikio aplinkai aspektus, vartojimo problemą, atliekų vengimo bei rūšiavimo klausimus, bus organizuojami fotografijos ir maišelių konkursai.

Aplinkai palankaus gyvenimo būdo ir teisingo atliekų tvarkymo temomis rengiamos TV laidos, leidžiami elektroniniai biuleteniai, organizuojamos 2 akcijos: maišelių mainų akcija ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo akcija.

Siekiant sužinoti gyventojų elgsenos įpročius, o tuo pačiu ir atkreipti respondentų dėmesį į aplinkosaugos problemas, numatyta organizuoti Alytaus ir Vilniaus regionų gyventojų sociologinę apklausą bei elektronines apklausas projekto partnerių Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro, Alytaus ir Vilniaus miestų savivaldybių internetinėse svetainėse. 

Projekto rezultatai:

 1. Pirmasis projekto informacinis pranešimas.
 2. Gyventojų tyrimo apie tausojantį vartojimą ir buitinių atliekų tvarkymą ataskaita.
 3. 2011 m. gegužės 17 d. Alytaus miesto savivaldybės posėdžių salėje vykusiame renginyje išrinkti fotografijos ir maišelio konkursų nugalėtojai:
  Fotografijų konkursą laimėjusi nuotrauka Maišelio konkursą laimėjęs darbelis
 4. Antrasis projekto informacinis pranešimas.
 5. 2011 m. birželio – liepos mėn. surengta elektros ir elektronikos atliekų iš gyventojų surinkimo akcija.
 6. Trečiasis projekto informacinis pranešimas.
 7. Ketvirtasis projekto informacinis pranešimas.
 8. Penktasis projekto informacinis pranešimas.
 9. Šeštasis projekto informacinis pranešimas.
 10. Septintasis projekto  informacinis pranešimas.
 11. Aštuntasis (baigiamasis) projekto informacinis pranešimas.

Europos Sąjungos LEONARDO DA VINČI programos projektai

Atliekų tvarkymo organizacijų kvalifikacijos ir mokymo sistema SWFM-QF

Projekto tikslas – sukurti Europos atliekų tvarkymo organizacijų kvalifikacijos ir mokymo sistemą. Projektą finansavo Europos Sąjungos LEONARDO DA VINČI programa.

Projektas buvo vykdomas 2013 - 2014 m. Jo metu išanalizuota esama atliekų tvarkymo organizacijų specialistų mokymo sistema, atliktas įvairių Europos Sąjungos šalių mokymo sistemų palyginimas, parengta harmoninga kompetencijos ir mokymo sistema skirtingiems atliekas tvarkančių organizacijų specialistų lygmenims bei sistemos įgyvendinimo strategija. Projekte dalyvavo 13 partnerių iš įvairių Europos Sąjungos šalių,  jį koordinavo „Sigma Consultants Ltd“ (Graikija).

Projekto partneriai Lietuvoje: Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutas ir UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.

Pirmasis projekto informacinis pranešimas. LT,  EN.
Antrasis projekto informacinis pranešimas. LT, EN.
Trečiasis projekto informacinis pranešimas. LT, EN.
Ketvirtasis projekto informacinis pranešimas. LT,  EN.
Informacinis pranešimas apie projekto rezultatus. LT, EN.

Išsamiai su projektu ir projekto rezultatais galima susipažinti projekto internetinėje svetainėje www.swfm-qf.eu arba LinkedIn socialiniame tinkle.

Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programos Interreg IVB projektai

Reco Baltic 21 Tech

UAB ARATC 2011 m. birželio 30 d. Stokholme, Švedijoje pasirašė dalyvavimo projekte „RECO Baltic 21 Tech" (RB21T) sutartį, pagal kurią numatytoms veikloms įgyvendinti skirta 114.000,00 EUR.

2013 m. gruodžio 16 d. projektas baigėsi.

RB21T projekte be Lietuvos dalyvavo ir kitos šalys – Švedija, Latvija, Estija, Lenkija, Vokietija, Baltarusija.

Projekto rezultatai:

 • Parengti ir patvirtinti Alytaus regiono ir Alytaus regiono savivaldybių (Alytaus m., Alytaus r., Birštono, Druskininkų, Lazdijų r., Prienų r. ir Varėnos r.) atliekų tvarkymo planai;
 • Parengtas TIPK leidimas komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiams;
 • Atliktas žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
 • Parengti komunalinių atliekų rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginių eksploatuotojo parinkimo pirkimo dokumentai.

ISPA programos projektai

Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

2008 m. gruodžio 31 d. buvo baigtas vykdyti ISPA/Sanglaudos fondo projektas Nr. 2001/LT/16/P/PE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas".

Projekto vertė – 26.935.936,54 Lt, iš kurių: ES Sanglaudos fondo paramos dalis – 13.491.178,30 Lt (66,18 proc.), LR biudžetas: 6.894.223,47 Lt (28,01 proc.), ARATC lėšos: 1.565.479,32 Lt (5,81 proc.).
Viso tinkamos finansuoti lėšos: 20.385.401,78 Lt.
Netinkamos finansuoti lėšos: 6.550.534,76 Lt. 

Projekto pradžia – 2001 m. gruodžio 13 d., pabaiga – 2008 m. gruodžio 31 d.

Šiuo projektu buvo sukurta kompleksinė atliekų tvarkymo sistema, atitinkanti Europos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, Alytaus apskrityje ir dviejose Kauno apskrities savivaldybėse. Projektas apėmė komunalinių atliekų rinkimą ir gabenimą bei atliekų tvarkymo ir šalinimo įrenginių statybą. Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su privataus sektoriaus įmonėmis, kurios atliko komunalinių atliekų rinkimą, gabenimą, rūšiavimą bei perdirbimo funkcijas ir investavo į įrangą bei specialiąsias transporto priemones.

Projektas susidėjo iš dviejų etapų: pirmajame buvo sukurta atliekų surinkimo sistema, bei pastatytas regioninis sąvartynas, dvi žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, penkios stambiųjų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės, nupirkta reikiama technika. Antrajame etape numatyta uždaryti senuosius atliekų sąvartynus Alytaus regione.

Pradėjus eksploatuoti regioninį Takniškių sąvartyną, Alytaus regione pradėti uždaryti tuo metu veikę 22 ES reikalavimų neatitinkantys sąvartynai. Sąvartynų uždarymo rangos sutartis su viešą konkursą laimėjusia UAB „Alkesta" buvo pasirašyta 2008 m. lapkričio 26 d.

Takniškių sąvartyne pradėtos priimti išrūšiuotos atliekas ir skirstyti skirtingiems perdirbimo sektoriams. Tinkamos atliekos atiduodamos perdirbti, o pavojingos tvarkomos pagal Valstybinę pavojingų atliekų tvarkymo programą. Taip pat įrengtos žaliųjų atliekų kompostavimo ir didžiųjų atliekų priėmimo aikštelės, suprojektuoti sąvartynui skirti lietaus nuotekų valymo mechanizmai, siurblinė, priešgaisriniai rezervuarai, į miesto tinklus nutiesta spaudiminė – savitakinė trasa, įsigyta mobilioji sąvartyno technika, pastatytas administracinis pastatas.

ARATC teikta techninė pagalba, vykdyta atliktų darbų priežiūra. Centralizuota atliekų tvarkymo sistema padėjo išspręsti atliekų apskaitos ir srautų kontrolės problemą.

Sudarytos sąlygos racionaliau perdirbti viso regiono atliekas. Be to, surenkant ir utilizuojant filtratą, dujas, sumažintas neigiamas poveikis aplinkai. Naujoji Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistema leido pradėti gyventojams teikti kokybiškas ir pigias paslaugas.

Projekto įgyvendinimo eiga:

2005 m. balandžio 22 d. baigtos statyti Druskininkų organinių atliekų kompostavimo ir stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės.
2005 m. rugsėjo 2 d. su UAB „Skirnuva" pasirašyta Alytaus regioninio sąvartyno statybos ir senojo sąvartyno uždarymo rangos sutartis.
2005 rugsėjo 21 d. su UAB „Alkesta" pasirašyta didžiųjų ir kitų atliekų priėmimo aikštelių statybos Varėnoje, Lazdijuose ir Prienuose rangos sutartis.
2006 m. liepos 3 d. pasirašytos mobiliosios technikos sąvartynui – atliekų tankintuvo (kompaktoriaus) (867.538,17 Lt), buldozerio (514.900,00 Lt) ir kaušo-komposto smulkintuvo - sijotuvo (108.789,00 Lt) pirkimo sutartys.
2006 liepos 4 d. pasirašyta mobiliosios technikos sąvartynui – sijotuvo - būgninio rėčio (264.200,00 Lt) pirkimo sutartis.
2006 gruodžio 19 d. pasirašyta rangos darbų sutartis „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro administracinio pastato Vilniaus g. statyba Nr. V/2006/A40". Sutarties bendra vertė 2.234.881,01 Lt.
2006 gruodžio 19 d. pasirašyta mobiliosios technikos sąvartynui – krovininio automobilio (51.627,00 Lt) ir kompostuojamų atliekų smulkintuvo (486.400,00 Lt) pirkimo sutartys.
2007 m. sausio mėn. pradėtos eksploatuoti Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonų stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės.
2007 m. spalio 17 d. UAB ,,Dzūkijos statyba" įvykdė sutartį dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro administracinio pastato Vilniaus g. 31. Alytuje statybos.
2007 m. lapkričio 29 d. UAB „Skirnuva" ir UAB „Parama" pridavė eksploatuoti regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną Takniškių k., Alytaus r.;
2008 m. lapkričio 26 d. pasirašyta rangos darbų sutartis „Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymas" su viešą konkursą laimėjusia įmone UAB „Alkesta".

Sekančiam etapui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. D1- 463, numatyta uždaryti eksploatuojamo sąvartyno seną atliekų lauką, taip pat uždaryti Alytaus regione esančius mažus šiukšlynus ir sutvarkyti užterštas teritorijas (100 vnt.) ir įrengti 4 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 5 kompostavimo aikšteles.

Nuo 2008 m. rudens ARATC įgyvendino projektą – UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų gebėjimų didinimas kuriant atliekų tvarkymo sistemos apskaitos duomenų perdavimo procesą". Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01 ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse".

2009 m. viešo konkurso būdu nupirktos šios su projektu susijusios paslaugos:
1. Projekto „Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymas" administravimo paslaugų pirkimas.
2. Projekto „Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymas" viešinimo paslaugų pirkimas.
3. Techninių sprendinių, pirkimo dokumentų ir paraiškos rengimas organinių atliekų kompostavimo ir didelių gabaritų aikštelių įrengimui.
4. Pirkimo dokumentų, techninio projekto korektūros ir paraiškos rengimo pirkimas, Takniškių sąvartyno senojo lauko uždarymui.
5. Techninių sprendinių, pirkimo dokumentų ir paraiškos rengimo pirkimas, 100 šiukšlynų uždarymui.

Lietuvos 2004 - 2006 m. bendrojo programavimo laikotarpis

Alytaus regiono visuomenės informavimas ir mokymas apie aplinkos apsaugą: atliekų tvarkymas

2007 m. sausio – 2008 m. balandžio mėnesiais VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras įgyvendino projektą „Alytaus regiono visuomenės informavimas ir mokymas apie aplinkos apsaugą: atliekų tvarkymas“, finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 1.3 priemonę „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“.

Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga: 149 865,87 Lt paramos skirta iš Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos. Iš valstybės biudžeto lėšų projektui skirta 49 955,29 Lt parama. Bendra paramos suma sudaro 199 821,16 Lt. Bendra paramos suma sudarė 199 821,16 Lt. Projekto vykdytojas projektui skyrė 10 000 Lt, todėl bendra projekto suma sudarė 209821,16 Lt, iš kurių per visą projekto įgyvendinimo periodą projekto veiklai panaudota 187 754,63 Lt.

Projekto tikslas – didinti Alytaus regiono visuomenės supratimą apie atliekų tvarkymo reikšmę, formuoti atsakingą požiūrį į aplinkos vertybes, skatinti aplinkosauginės elgsenos pokyčius bei visuomenės dalyvavimą aplinkosauginėje veikloje, siekiant išsaugoti aplinkos kokybę bei užtikrinti darnų regiono vystymąsi.

Projekto veikla vyko septynių Alytaus regiono savivaldybių teritorijose: Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Birštono, Prienų r., Lazdijų r. ir Varėnos r.
Šiuo projektu buvo siekiama:
 • Informuoti Alytaus regiono visuomenę apie atliekų keliamą grėsmę, jų tvarkymo svarbą ir būdus.
 • Įtraukti gyventojus į Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą.
 • Tobulinti Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą.
 • Sukurti efektyvią visuomenės informavimo ir mokymo apie atliekų tvarkymą sistemą Alytaus regione.
 • Daugiau apie projektą.
 
Alytaus regiono kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų situacijos analizės apžvalga.
 
Alytaus regiono kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų situacijos analizė, siekiant įvertinti jų galimybes prisidėti prie atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo ataskaita.
 
Alytaus regiono gyventojų nuomonės apie buitinių atliekų tvarkymą tyrimo ataskaita.
 
Šis projektas buvo aktualus Alytaus regiono gyventojams – įdiegus naują atliekų tvarkymo sistemą, gyventojai turėjo gauti naują informaciją apie įvairių atliekų srautų tvarkymo įrenginius – naujai diegiamas specialiųjų atliekų (statybos, žaliųjų, stambiųjų ir t.t.) surinkimo aikšteles. Sukūrus atliekų rūšiavimui skirtą infrastruktūrą, buvo būtina gyventojams pateikti informaciją, kaip teisingai rūšiuoti atliekas ir t.t. 

Gyventojai gavo informaciją įvairiais būdais: per regioninę spaudą, radiją, TV laidas, interaktyvias paskaitas bei įvairių akcijų metu. Informacija apie esamą atliekų tvarkymo infrastruktūrą bei teisingą atliekų rūšiavimą buvo pateikta lankstinukuose, kurie išplatinti visame regione. Apie tai, kad didžioji dalis gyventojų pastebėjo informacijos atliekų tema pagausėjimą, liudija atlikta sociologinė Alytaus regiono gyventojų apklausa – daugiau nei pusė regiono gyventojų teigia, kad informacijos atliekų tvarkymo tema padaugėjo.
 
Projekto eigoje vykdyta ši veikla:
 • Parengta ir išplatinta 120 000 informacinių lankstinukų  atliekų tvarkymo tema Alytaus regiono gyventojams; išplatinta apie 2000 lankstinukų apie projekto veiklą;
 • Išleisti ir Alytaus regione išplatinti 4 informaciniai plakatai vaikams bei suaugusiems apie buities pavojingas atliekas bei atliekų rūšiavimą;
 • Parengtos dvi informacinės radijo laidos, transliuotos per Alytaus regiono radijo stotį “FM99”;
 • Parengtos dvi informacinės TV laidos, skirtos Alytaus regionui;
 • Parengti du straipsniai ir septyni pranešimai regiono spaudai atliekų tvarkymo tema;
 • Sukurta Alytaus regiono atliekų tvarkymo informacinė svetainė www.aratc.lt;
 • Vyko visuomenės įtraukimo renginiai: “Mobilaus informavimo centro vizitai”, bendruomenių iniciatyvinis susitikimas ”Švari kaimynystė”, regioninė akcija „Buities pavojingų atliekų surinkimas iš gyventojų“, jaunimo idėjų konkursas „Žaliosios miestų dienos“;
 • Atlikta kaimo bendruomenių galimybių prisidėti prie atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo situacijos analizė;
 • Įvyko regioninė aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo specialistų diskusija apie atliekų tvarkymą bei Patirties mainų seminaras;
 • Atnaujinta Alytaus regiono visuomenės informavimo atliekų klausimais programa; parengtas gyventojų įtraukimo į akcijas įvertinimas;
 • Atlikta sociologinė apklausa “Alytaus regiono gyventojų nuomonės apie buitinių atliekų tvarkymą tyrimas”.

2014 – 2020 metų Europos Sąjungos finansavimo laikotarpio projektai

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse)

Projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-21-0005

Projekto tikslas - Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo infrastruktūrą bei sukurti atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą.

Įgyvendintos veiklos:

1) Įrengtos 82 konteinerinės aikštelės su rūšiuojamajam atliekų surinkimui skirtais antžeminiais, pusiau požeminiais ir požeminiais konteineriais, rekonstruotos 2 konteinerinės aikštelės.

2) Įrengtas daiktų punktas Alovės sen. Alytaus km., Alytaus r. (1220 m2 pastatas su 10 surinkimo konteinerių (30 m3 talpos) ir įrengti daiktų saugojimo angarai.

 3) Atskiram maisto atliekų surinkimui įsigyti 1912 konteineriai (atitinkamai Birštono sav. 172 vnt. ir Prienų r. sav. 1740 vnt.).

Projekto išlaidų suma - 2 451 146,75 EUR;

ES fondų lėšos - 2 083 474,73 EUR;

Projekto vykdytojo nuosavos lėšos - 365 820,12 EUR.

Įsisavinta lėšų dalis – 99,50 %. Projektas užbaigtas 2022 12 28

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione

Projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-11-0001

Projekto tikslas - plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo infrastruktūrą Alytaus regione.

Įgyvendintos veiklos:

1) Įrengta 397 konteinerinės aikštelės su rūšiuojamajam atliekų surinkimui skirtais konteineriais: 140 antžeminių aikštelių, 180 pusiau požeminių naujai įrengtos ir 71 rekonstruota Druskininkuose, bei 6 požeminės aikštelės. 1 konteinerinėje aikštelėje standartinis konteinerių paketas - mišrių, stiklo, popieriaus ir kartono, plastiko bei maisto atliekų (arba žaliųjų, jei prie kapinių) konteineriai. 1 tekstilės konteineris/ 10-čiai aikštelių.

2) Įrengtos 3 didelių gabaritų aikštelės (Lazdijų r., Varėnos r. ir Druskininkuose) ir praplėsta esama Druskininkų aikštelė.

3) Įsigyti 6891 atskiro maisto atliekų surinkimo prie individualių valdų konteineriai.

Projekto išlaidų suma - 4 362 369,40 EUR;

ES fondų lėšos - 3 708 013,99 EUR;

Projekto vykdytojo nuosavos lėšos - 654 355,41 EUR.

Įsisavinta lėšų dalis – 99,35 %. Projektas užbaigtas 2023 03 07

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programa

Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių plėtra Alytaus regione

Projektas finansuojamas Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti“ lėšomis.

Projekto išlaidų suma – 83 300,00 EUR

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšos – 72 434,78 EUR

Projekto vykdytojo nuosavos lėšos – 10 865,22 EUR

Projekto tikslas – tekstilės atliekų konteinerių įsigijimas.

Projekto veiklos – įsigyti 85 vnt. tekstilės atliekų surinkimo konteinerių.

Įsisavinta lėšų dalis 100 %. Projektas užbaigtas 2023 01 05