2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Spausdinti
2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
2014-2020 m. ES fondų veiksmų investicijų programos projektai

Esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų investicijų programa

Projektas „Esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui“

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo.

Projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-11-0002

Projektas finansuojamas (Eur):

ES fondų lėšomis – 2 936 350,32

Bendrovės lėšomis – 545984,69                

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-01-15 iki   2023-12-31

Trukmė - 33 mėn.

Projekto tikslas - aplinkos apsauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos, sukuriant maisto ir virtuvės atliekų paruošimo ir komposto gamybos infrastruktūrą Alytaus regioniniame atliekų tvarkymo centre.

Projekto veiklos

1.1. Reikiamos maisto / virtuvės atliekų įrangos įsigijimas ir jos įrengimas.

2.1. Reikiamos komposto gamybos įrangos įsigijimas ir jos įrengimas

Įsisavinta lėšų dalis (%) – 97,68 %.

           

Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras 2019 m. lapkričio 14 d. pasirašė iš ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamo projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-03-0005 „Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“ sutartį. Projektas vykdomas pagal priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT”. Projekto partneriai UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras ir VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.

Projekto „Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“ poreikio pagrindimas

Ne kiekvienas sąvartynas gali turėti sąlyginai didelį sukauptų išteklių potencialą, todėl duomenų bazės kūrimui ir sąvartynuose sukauptų išteklių įvertinimui būtina sukurti tinkamą techninių, ekonominių ir aplinkosauginių galimybių vertinimo modelį. Tokiu modeliu pagrįstos programinės įrangos tarptautinėje rinkoje dar nėra, rinka užpildyta tik įvairiomis būvio ciklo vertinimo programomis, skirtomis įvairioms veiklos rūšims, įskaitant ir atliekų tvarkymą. Projekto poreikis taip pat gali būti grindžiamas preliminariu vertinimu, kad diegiant žiedinės ekonomikos principus, visame pasaulyje domimasi išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybėmis. 2017 m. Europos Parlamentas  priėmė ES Sąvartynų direktyvos pataisą, kurioje atsirado teiginys apie medžiagų, energijos ir ūkinei veiklai reikalingos erdvės išteklių atgavimą iš sąvartynų. Šia direktyva, kurią dar turės patvirtinti ES valstybių vadovų taryba, ES šalys narės, įskaitant Lietuvą, yra įpareigotos iki 2025 metų pabaigos Geografinės informacinės sistemos (GIS) pagrindu sukurti duomenų bazes apie visų sąvartynų buvimo vietas ir juose sukauptus išteklius.

Projekto tikslas:

Projektu siekiama sukurti detalų algoritmą, kuris bus pagrįstas atliktais sąvartynų kasybos bandymais ir jų pagrindu sukūrus programinę įrangą, skirtą atliekų sąvartynuose sukauptų produktų ir energijos gamybai tinkamų išteklių potencialo ir atgavimo techninių, ekonominių ir aplinkosauginių galimybių įvertinimui.  Siekiamas sukurti produktas bus reikalingas Lietuvos regioniniams atliekų tvarkymo centrams (RATC), disponuojantiems veikiančiais regioniniais ir uždarytais sąvartynais, taip pat savivaldybėms bei Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų bei Energetikos ministerijoms.

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos:

Sukurtas produktas bus reikalingas Lietuvos regioniniams atliekų tvarkymo centrams (RATC), disponuojantiems veikiančiais regioniniais ir uždarytais sąvartynais, taip pat savivaldybėms bei Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų bei Energetikos ministerijoms.

Projektas bus įgyvendinamas trimis etapais:

I etape bus renkami statistiniai duomenys apie veikiančius ir uždarytus sąvartynus Lietuvoje. Duomenys sisteminami GIS duomenų bazėje. Sukuriama pirminė kuriamo modelio schema. Jo metu bus finansuojami keturi geriausius rezultatus parodę tiekėjai.

II etape atlikus trijų sąvartynų bandomuosius kasybos ir išteklių įvertinimo darbus ir įvertinus gautus rezultatus, tikslinamas algoritmas. Šio etapo metu bus finansuojami trys dalyviai, kurių prototipai geriausiai atitinka techninę specifikaciją bei siekiamą rezultatą.

III etapo metu sukuriamas algoritmas ir duomenų bazė, kuri galės būti naudojama kitų suinteresuotų šalių. sukurtos programinės įrangos pagalba bus galima įvertinti pasirinktuose sąvartynuose esančių išteklių atgavimo galimybes. Finansuojami 2 dalyviai.

Projektas bus vykdomas dvejus metus, kurio biudžetas siekia 450 tūkst. Eur., iš kurių ES Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 405 tūkst. Eur.